iconWe kennen de weerstandscapaciteit en ons weerstandsvermogen

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die de gemeente beschikbaar heeft om de financiële risico's af te dekken.

We hebben met € 15 mln voldoende weerstandscapaciteit 

Die weerstandscapaciteit bestaat uit 2 delen: 

  1. een structureel deel: dit deel is ieder jaar opnieuw beschikbaar;
  2. een incidenteel deel: dit is één keer beschikbaar.
Weerstandscapaciteit

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Totaal

Aanwendbaar deel Algemene reserve

11.500.000

11.500.000

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

11.329

OZB opbrengst

7.773

Onbenutte belastingcapaciteit

3.556

3.556

Post onvoorzien

-

-

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

3.556

11.500

15.056

We nemen beheersmaatregelen

Het bedenken en invoeren van mogelijke beheersmaatregelen had onze aandacht, zodat verantwoorde keuzes konden worden gemaakt. Denk hierbij aan het risico om gehackt te worden. Het is van belang om constant beheersmaatregelen te bedenken om dit risico zo klein mogelijk te houden. Dit geldt ook voor de coronarisico’s. In een aantal gevallen heeft dit er toe geleid dat de kwantificering van risico’s naar beneden werd bijgesteld.

Bij het onderdeel 'Jeugd' is extra inzet geweest van consulenten om contact te houden met gezinnen tijdens de lockdowns, om waar nodig eventueel tijdelijk ondersteuning te bieden en escalatie te voorkomen. Denk daarbij aan kinderopvang, meer begeleiding of het gebruik van de Klijnsmagelden.

We hebben een weerstandcapaciteit nodig van € 6,4 mln

Op basis van alle hiervoor genoemde risico's, voeren we een risicosimulatie uit. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 27,2 mln) hoeven te reserveren. Niet alle risico’s vinden gelijktijdig plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de simulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van € 6,4 mln. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen, uitgaande van het basisscenario corona van het CPB. De gevraagde capaciteit van deze basisberekening is ten opzichte van de Programmabegroting begroting 2022 (laatste ijkmoment in november 2021) heel iets lager.

We bepalen ons weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we een relatie tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer. Dit is met 2,35 uitstekend. Door de risico’s actueel te houden, blijft het weerstandsratio schommelen, maar blijven de fluctuaties beperkt.