iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Lasten:

3A Economie

1.248

1.658

1.923

1.495

3B Duurzaamheid

4.974

5.400

4.758

4.732

Totaal lasten:

6.222

7.058

6.681

6.227

Baten:

3A Economie

411

339

339

510

3B Duurzaamheid

3.538

5.036

4.128

4.763

Totaal baten:

3.949

5.375

4.467

5.273

Saldo:

3A Economie

-837

-1.319

-1.584

-985

3B Duurzaamheid

-1.437

-364

-630

31

Saldo totaal:

-2.273

-1.683

-2.214

-954

Financiële afwijkingen

3A ECONOMIE

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

3-1_  Economische ontwikkeling

466

V

3-2_  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

38

V

3-3_  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-24

N

3-4_  Economische promotie

118

V

Totaal 3A

599

V

3B DUURZAAMHEID

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

7-3_  Afval

592

V

7-4_  Milieubeheer

69

V

Totaal 3B

661

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2020

Besteed in 2021

Restant krediet

Vervanging milieuparkjes

2020

96

-

53

43

Vervangen PMD containers

2021

150

-

142

8

Investeringen Programma 3

246

-

196

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Vitale kernen

R 24-6-2021 (JR20)

Algemene reserve

345

Vitaal buitengebied, erf-coaches

R 24-6-2021 (JR20)

Algemene reserve

80

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren (PP19/PPN20)

R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20)

Algemene reserve

10

Revitaliseren bedrijventerreinen

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

90

Beleidsvisie toerisme

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

50

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan (PP19/PPN20)

R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20)

Algemene reserve

5

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij

R 14-05-2020 (00546)

Algemene reserve

100

Klimaat

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

80

Regeling reductie energieverbruik

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

36

Beschikking reserves Programma 3

-

796