iconWe nemen deel in stichtingen en verenigingen

We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in twee stichtingen en verenigingen. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen en de bijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.

Partijen

Alle 355 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en Aruba lid

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG

Risico's

-

Onderwerpen

Uitvoeren Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024', Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, Lobby richting kabinet op gebied van o.a. gemeentefinanciën. Eind 2021 was er dan eindelijk een nieuw regeerakkoord. Als eerste reactie daarop stuurde de VNG een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer waarin de zorgen vanuit gemeenten werden geuit, met name ten aanzien van de breuk van de nieuwe coalitie met de uitspraak van de (arbitrage-)Commissie van Wijzen over jeugdzorg.” Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het actueel houden van het verdeelstelsel. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

142.581

155.722

147.304

Bijdrage per inwoner

3,95

4,34

4,08

Eigen vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Resultaat

-16.000

-4.744.000

onbekend

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma).

Partijen

Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.)

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

Risico's

-

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

10.501

10.455

10.456

Bijdrage per inwoner

0,29

0,29

0,29

Eigen vermogen

2.063.948

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

23.389.023

onbekend

onbekend

Resultaat

241.260

onbekend

onbekend