iconWe sluiten het begrotingsjaar af met een positief resultaat

We hebben over 2021 een positief resultaat

We sluiten het jaar af met een voordelig saldo van € 9.424.000. Bij de begroting, en de daarop tussentijds aangebrachte wijzigingen, gingen we nog uit van een voordelig resultaat van € 3.679.000. In onderstaand overzicht geven we u een overzicht op hoofdlijnen.

Mutatie eigen vermogen

Raming

Rekening

Baten

90.349

92.365

Lasten

93.837

90.094

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-3.488

2.271

Toevoeging aan reserves

459

459

Onttrekking aan reserves

7.626

7.612

Gerealiseerde resultaat

3.679

9.424

In de loop van het jaar voerden we wijzigingen door

In november 2020 stelde u een sluitende begroting vast. De daarna doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot een begrotingsoverschot van € 3.679.000. De wijzigingen leest u in onderstaand overzicht.

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

Bedrag

Primitieve begroting / Programmaplan

-198

Effecten 1e begrotingswijzinging 2021

4.220

Bijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021

87

Bijstelling nav decembercirculaire 2020

548

Effecten1e tussenrapportage 2021

2.919

Effecten 2e tussenrapportage 2021

1.918

Opheffen BR Sociaal domein

2.057

Bijstelling nav septembercirculaire 2021

683

Bijstellingen na 2e tussenrapportage 2021

58

Totaal mutaties

8.183

4.307

3.877

Totaal geraamd resultaat

3.679

Voor 2021 maken we nog een onderscheid tussen het resultaat op het sociaal domein en de overige programma's. Voor het geraamde resultaat, inclusief de wijzigingen, geven we onderstaande overzicht.

Sociaal domein

Overige programma's

Omschrijving

Primitieve begroting / Programmaplan

-198

-

Wijzigingen met een positief effect

3.085

3.040

Wijzigingen met een negatief effect

-3.851

-456

Geraamd resultaat

-963

2.585

Opheffen BR Sociaal domein

2.057

Geraamd resultaat na opheffen BR Sociaal Domein

1.094

2.585

Het gerealiseerde voordelig resultaat bedraagt € 9.424.000 respectievelijk € 2.720.000 voor het sociaal domein en € 6.704.000 op de overige programma's.
 

Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves

De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves geven we verderop in dit hoofdstuk weer in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).

Resultaat

Het resultaat is € 5.745.000voordeliger dan we hadden verwacht. De afwijkingen op de programma's lichten we in hoofdlijnen toe bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost' en in de Taakveldenrekening 2021.