We doen voorstellen voor resultaatbestemming

In de actuele cijfers op 31 december 2021, de werkelijkheid, zitten veel 'vooruit te schuiven' bedragen. Dat zijn onze voorstellen voor resultaatbestemming. We hadden hiervoor al gezegd om welke drie soorten van specifieke bestemmingen het gaat.

U ziet ze hieronder in het totaaloverzicht en geven de toelichting erop na de tabel.

Voorstel

Bedrag

Rekeningoverschot

9.423.538

Doorschuiven van restant budgetten projecten 2021 naar 2022

Corona compensaties

980.898

Beschermd wonen

400.000

Inburgering

132.313

Versterking ondersteuning sociale wijkteams

59.651

Impuls integraal werken sociaal domein

46.973

Onderhoud bomen

445.300

Implementatie Omgevingswet

193.000

Verkeersaanpassing Hummeloseweg

100.000

Voorbereiding VO Vorden

65.000

Revitaliseren bedrijventerrein

40.000

Beleidsvisie toerisme

20.000

Vitale kernen

422.500

Vitaal buitengebied, erf-coaches

50.000

Klimaat

80.000

Invoering financieel pakket

40.000

Invoering functiewaarderingssysteem

31.560

Doorschuiven van restant budgetten projecten 2021 naar 2022

3.107.195

Afgesproken bestemmingen

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen 2021 (reserve Bovenwijkse voorzieningen)

401.360

Vorming bestemmingsreserve Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning

700.000

Exploitatietekort Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

-300.000

Afgesproken bestemmingen

801.360

Voorgestelde bestemmingen

Haalbaarheidsonderzoeken IHP

60.000

Armoedebestrijding jeugd

145.000

Toerisme

115.000

Afvalstoffen

677.000

Voorgestelde bestemmingen

997.000

Resultaat, toevoegen aan de algemene reserve

4.517.983

Bedragen x € 1

Doorschuiven restant budgetten 2021 naar 2022 (€ 3,1 mln)

Werkzaamheden konden door omstandigheden niet in 2021 gedaan worden en doen we in 2022 alsnog. Dit heten 'resultaatbestemmingen'.

Corona compensaties

We hebben een gedeelte van de rijksbijdragen om nadelige effecten van corona op te vangen, nog niet besteed. We willen dit in 2022 beschikbaar houden voor coronamaatregelen.

Beschermd wonen

De verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen komt naar onze gemeente. Vanuit 2020 hadden we hiervoor budget gereserveerd. Wij willen het in 2022 inzetten voor het thema ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’.

Inburgering

De overgebleven gelden willen we in 2022 gebruiken voor de overgangsregeling voor inburgeraars die onder de oude wet vallen, maar gebruik willen maken van de nieuwe vorm van inburgeren.

Versterking ondersteuning sociale wijkteams

In de Decembercirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor versterking van ondersteuning sociale wijkteams (2021-2027). Het bedrag voor 2021 willen we ook in 2022 gebruiken voor uitbreiding van de formatie van de sociale teams.

Impuls integraal werken sociaal domein

Het Rijk geeft ons budget voor integraal werken sociaal domein in de periode 2021-2023. Wat over is van 2021 willen we in 2022 inzetten voor het aanpassen van werkwijzen, processen en trainingen als gevolg van de regionale inkoop in 2022.

Onderhoud bomen

Door corona stagneerde afstemming met belangenorganisaties. Ook hadden we te maken met personeelswisseling. Hierdoor liep de voorbereiding en uitvoering van het dunnen en herplanten van bomen vertraging op. We hebben de werkzaamheden voorbereid en deze worden in 2022 uitgevoerd. De middelen zijn nodig voor de uitvoering.

Implementatie Omgevingswet 

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 stellen we opnieuw een deel van de geplande werkzaamheden uit. Wat over is van het budget van 2021 willen we de kwaliteit en voortgang van de reguliere processen borgen en extra ontwerp- en procesexpertise inhuren. Zonder deze inzet lopen òf de reguliere processen (kwaliteit dienstverlening) òf de invoering van de wet vast (bestuurlijke ambities en wettelijke vereisten).

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg 

Met de provincie zijn we begonnen om de Hummeloseweg (gemeente) en de Dorpsstraat (provincie) aan te pakken. Ons doel is de wegen verkeersluw te maken en zo de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Er is nog geen concrete oplossing zodat het budget nog niet gebruikt is. Wanneer blijkt dat er aanpassingen aan de Hummeloseweg gedaan moeten worden, gebruiken we hiervoor dit budget.

Voorbereiding VO Vorden

De voorbereidende activiteiten lopen door in 2022 en dus ook de bijbehorende kosten. Daarbij kunt u denken aan het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten en stedenbouwkundig advies, taxatie- en verwervingskosten, advieskosten en kosten voor projectleiding.

Revitaliseren bedrijventerrein 

De herstructurering Industriepark Zelhem loopt door t/m 2023. Daarnaast willen we in het kader van het Omgevingsprogramma de programmalijn ‘Herstructurering bedrijventerreinen’ minimaal drie bedrijventerreinen aanpakken. Dit programma start met een scan en van daaruit mogelijk een herstructurering. Het budget willen we voor de scan gebruiken.

Beleidsvisie toerisme 

Volgens een motie van de raad (juni 2020) is besloten tot uitvoering van het nieuwe Recreatie & Toerisme beleid. De RAL-gelden werden gelabeld aan de ‘Tot Slot! in Bronckhorst’ campagne t/m 2021. Door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen konden we niet alle activiteiten uitvoeren. Het restant budget willen we in 2022 alsnog inzetten om die acties uit te voeren.

Vitale kernen 

De plannen voor de vitale kernen kennen een lange doorlooptijd. Een deel van de activiteiten verschuift naar 2022 in uitvoering. Het gaat om de uitwerking van de plannen voor Zelhem (€ 72.500), de vernieuwing van de entree van het Kulturhus Vorden (€ 50.000) en de bijdragen voor de Oltmansstraat (€ 100.000) en Strip Hengelo (€ 200.000).

Vitaal buitengebied, erf-coaches 

In de Regiodeal voor de Achterhoek zit het programma Vitaal Buitengebied met doelstellingen om te komen tot een toekomstgericht erf. Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de erven in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven tot het realiseren van een vitaal en een toekomstgericht erf. Om in gesprek te komen met bewoners maken we gebruik van erf-coaches. In het afgelopen jaar bemoeilijkte coronamaatregelen de gesprekken. Daar willen we een inhaalslag maken in 2022 met de niet bestede gelden.

Klimaat 

De uitvoering rond de warmtevisie konden we niet oppakken omdat we geen medewerkers voor de rol van programmaregisseur en procesbegeleider beschikbaar hadden. Voor de uitvoering van het project willen we de hiervoor beschikbare middelen doorschuiven naar 2022.

Invoering financieel pakket 

Het huidige financieel pakket, waarin wij onze administratie voeren, wordt door de leverancier niet meer onderhouden. In 2021 hebben wij gekozen voor een nieuw pakket en zijn we gestart met de inrichting ervan. Het doel was een werkend pakket vanaf 2022. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier schuift de invoering door naar 2022 en de ingebruikname naar 2023. Het bedrag van 2021 gebruiken we voor de uitgestelde werkzaamheden.

Invoering functiewaarderingssysteem 

In 2021 zijn we gestart met de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem voor onze medewerkers. Ook dit project ronden we in 2022 af.

Toelichting afgesproken resultaatbestemmingen (€ 0,8 mln)

We kennen een aantal bestemmingsreserves. Volgens de criteria van die bestemmingsreserves worden die gevoed met specifieke middelen. Hoeveel dat is, is niet altijd van tevoren bekend.

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen 

Voor bovenwijkse voorzieningen hebben we € 437.030 via leges in rekening gebracht en € 35.670 besteed aan sloopsubsidies. Het verschil voegen we in overeenstemming met de verslaggevingsregels toe aan de gelijknamige bestemmingsreserve.

Vorming bestemmingsreserve ‘Openeinde-regeling Zorg en ondersteuning’ 

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 is besloten om een bestemmingsreserve ‘Openeinde-regeling Zorg en ondersteuning’ te vormen. Het is gevormd om uitschieters in de zorgkosten van de openeinde regelingen voor de Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie, negatief dan wel positief, op te vangen (egalisatie). De aanleiding vormen de nog steeds moeilijk te voorspellen zorgkosten voor de komende jaren. Van het resultaat op het sociaal domein 2021 voegen we, volgens uw besluit van de tweede tussenrapportage 2021, € 700.000 toe aan deze bestemmingsreserve. Met de toevoeging van dit bedrag bedraagt de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 1,7 mln.

Exploitatietekort Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

Op 25 november 2021 hebt u de grondexploitatie voor de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem vastgesteld met een verwacht verlies van € 500.000. Een deel van de investeringen (€ 200.000) komt ten laste van bestaande kredieten en budgetten. Het restant verlies van € 300.000 dekten we met een bijdrage uit de bestemmingsreserve Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording bepalen dat bij het vaststellen van verlieslatende exploitaties voor de volledige omvang van het verlies een voorziening moet worden gevormd. Het vormen van de voorziening voor voornoemde grondexploitatie hebben wij verwerkt in deze jaarstukken. Het restant verlies van € 300.000 brengen wij via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve.

Toelichting voorstel resultaatbestemmingen (€ 1,0 mln)

Na de opstelling van de tweede tussenrapportage 2021 hebben we voorstellen voorbereid waarvoor we u hier om budget vragen. Bij vier voorstellen volgen wij de werkwijze vanuit eerdere raadsbesluiten.

Haalbaarheidsonderzoeken IHP

In december 2021 hebt u het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2021-2035 met bijbehorend programma voor de komende vier jaren vastgesteld. In het programma staat ook het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken ‘Toekomstbestendige huisvesting Zelhem’ en ‘Knelpunten schoolgebouw Halle’. We stellen u voor om de kosten van deze onderzoeken te dekken uit het rekeningoverschot van 2021.

Armoedebestrijding jeugd

Op 7 november 2019 nam de gemeenteraad een motie en een amendement aanbetreffende de inzet van de Klijnsmagelden. Deze gelden zijn hiermee specifiek gelabeld voor bestrijding van armoede onder kinderen; het geld mag alleen direct ten goede komen van een kind in armoede. Hiervoor is een bestedingsplan opgesteld. We zien een onderbesteding van de middelen. De onderbesteding zal na de verkiezingen als aandachtspunt worden meegegeven aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college.

Toerisme 

De forfaits voor overnachtingen op of in toeristische plaatsen op (mini)campings, pensions, bed&breakfast, hotels en groepsaccommodaties zijn afgeschaft. Vanaf 2020 rekenen we af met de werkelijke aantallen. Daarnaast hadden we als gevolg van corona rekening gehouden met een lagere opbrengst voor 2020, wat achteraf sterk mee viel. Hierdoor en het afschaffen van een groot aantal forfaits zijn de gerealiseerde opbrengsten voor 2020 hoger uitgevallen. Die opbrengst ontvingen we in 2021. Wij stellen u voor om de hogere opbrengst boven € 260.000, in lijn met uw beleidsuitgangspunt (opbrengst toeristenbelasting besteden we voor toerisme), toe te voegen aan het budget toerisme voor 2022.

Afvalstoffen 

De afvalbegroting 2021 sluit met een positief resultaat van € 677.000. We stellen voor dit resultaat als volgt in te zetten:

  • € 220.000 toe te voegen aan de in te stellen voorziening vervangingsinvesteringen ondergrondse containers. De begrotingsraming voor de geplande vervangingen 2022-2025 dekt de totale kosten niet. Er is een tekort van € 220.000 voor 2022-2024. Door dit bedrag toe te voegen aan de nog in te stellen voorziening zijn de geplande investeringen gedekt.
  • € 457.000 toe te voegen aan de egalisatievoorziening grondstoffen. De egalisatievoorziening is leeg. Door € 457.000 toe te voegen aan deze voorziening ontstaat een buffer om eventuele tekorten op te vangen. Daarnaast zetten we de egalisatievoorziening in voor het verlagen van de afvalstoffenheffing. Dit nemen we mee in het voorstel voor de afvalstoffenheffing 2023

Toelichting overschot 2021 na bestemmingen (€ 4,5 mln)

Wij stellen voor om het restant overschot van € 4.517.983 over 2021 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst