Voorraden

Onder de voorraden staan de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid (2.2.7). Ook worden activa die daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop opgenomen onder de voorraden.

Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:

In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

- Voorraad bouwkavels

1.330

446

1.299

477

- Project jongerenhuisvesting

-255

483

345

-117

- Gebiedsontwikkeling Industriepark

-

205

400

-195

- Voorziening waardering bouwkavels

-267

267

-

-

Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie

809

1.400

2.044

164

In 2022/2023 verwachten wij de resterende bouwkavels op het bedrijventerrein Vinkenkamp (voorraad bouwkavels) te verkopen. Na aftrek van de boekwaarde resteert een voordeel van € 0,6 mln. Het project jongerenhuisvesting sluiten we in 2022 af. In het project investeren we nog voor € 139.000 en verwachten we een opbrengst van kavels voor € 160.000.
Op het project Gebiedsontwikkeling Industriepark verwachten we nog € 2,3 mln aan kosten en voor € 1,8 mln opbrengsten. Voor het verwachte tekort op deze exploitatie is een voorziening getroffen (zie voorzieningen).

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

Voorgenomen te verkopen onroerende goederen

-

1.128

-

1.128

Totaal gereed product en handelsgoederen

-

1.128

-

1.128

Binnen het gereed product zitten de voormalige scholen De Mammoet in Velswijk en De Vordering in Vorden en het stationsgebouw in Vorden.