iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Bestuurlijke trekker:

Evert Blaauw / Willem Buunk

Ambtelijke trekker:

Huub Westendorp

Wat deden we in 2021 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We zetten in op gezondheid en welzijn

Inleiding

Gezondheid was een belangrijk thema in 2021. Corona bepaalde (opnieuw) ons leven en met alle veranderingen en beperkingen zochten we samen met inwoners naar wat wel en niet kon. Mede door de beperkingen werden we ons bewuster van voldoende bewegen en de behoefte aan (sport)activiteiten. We keken bij een ondersteuningsvraag van een inwoner meer naar de dagelijkse invulling van het leven en hoe sociale en sportieve activiteiten daar bijdragen. De sociale teams zetten zich extra in om contact te houden met inwoners in een periode dat dat moeilijk ging, bijvoorbeeld om mantelzorgers te helpen de zorg vol te houden.

Resultaten

We organiseren diverse activiteiten

We stimuleren een gezonde levensstijl. Samen met scholen en verenigingen organiseerden we vele activiteiten voor jong en oud(er). Zoals sportlessen bij clubs voor de jeugd en speciale vakantie- en buitenschoolse activiteiten.

Voor volwassenen waren er een wandelchallenge en oldstar tennis. We stelden weer een fitgids samen, waarin sportieve en gezellige activiteiten voor 55+ers in onze gemeente op een rijtje staan. Ook waren er diverse culturele activiteiten waar een groot aantal enthousiaste Bronckhorsters aan meedeed, zoals bijvoorbeeld 'Kunst door de brievenbus'.

We bieden ondersteuning voor het verenigingsleven

Voor verenigingen en (welzijns)organisaties was het lastig om hun normale werk te doen. Door de beperkingen kon er lange tijd weinig en was het lastig om vrijwilligers in te zetten. Nog steeds zien we dat programma’s en activiteiten niet op het oude peil terug zijn. Door ondersteuning te bieden, hopen we met elkaar weer toe te werken naar een levendig cultureel, sportief en sociaal Bronckhorst.

We krijgen meer grip op de kosten van jeugdhulp

Inleiding

De stijgende kosten van Jeugdhulp blijven onze aandacht vragen. Stijgende kosten hebben effect op onze begroting. Maar belangrijker nog, dit betekent dat onze jeugdigen meer zorg nodig hebben. Het aantal kinderen dat zorg nodig had, was het eerste half jaar stabiel. Het tweede half jaar nam deze vraag toe. De complexiteit van de zorgvragen groeide ook en daardoor de kosten. De coronacrisis is mogelijk een medeoorzaak. We merkten dat de lontjes korter worden. Zo neemt het aantal meldingen via Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld) toe van 31 in 2019, 64 in 2020 naar 71 in december 2021. Daarnaast vulde een aantal aanbieders van specialistische jeugdhulp vacatures moeizaam in.

Resultaten

Door gerichte samenwerking verbetert de persoonlijke situatie

Door de stijgende zorgvraag was het niet altijd mogelijk om jeugdigen gelijk ‘over te dragen’. Dit maakte dat consulenten langer met complexe casussen bezig zijn. De coronamaatregelen hadden invloed op de inzet van het sociaal team door de sluiting van scholen en het verenigingsleven. Het sociaal team zette extra in op contacten met scholen, kinderopvang, huisartsen en andere verwijzers. Zo bleven er korte lijnen om met elkaar de ondersteuning zo goed mogelijk in te richten.
Het sociaal team werkte samen met de jongerenwerker, de gebiedsambtenaren en de combinatiefunctionarissen. Daardoor konden we laagdrempelig en dichtbij oplossingen organiseren om jeugdigen te activeren. We brachten jeugdigen met elkaar in contact en maakten ze meer weerbaar. Juist ook tijdens de periodes dat er veel beperkingen waren, konden jeugdigen zich zo toch uiten.

We richten ons op armoede, dementie en meedoen

Inleiding

Voor sommige mensen is het niet eenvoudig om mee te doen in de samenleving. Door fysieke beperkingen, een ziekte als dementie of omdat de financiële middelen ontbreken. We ondersteunen de inwoners met een vangnet en zien het als taak om onze samenleving zo te versterken dat het voor iedereen mogelijk is om zich thuis te voelen in Bronckhorst.

Resultaten

Kinderen in armoede kunnen ook meedoen

Het kindpakket bood verlichting aan gezinnen met kinderen. Grote aanschaffingen, zoals een fiets, een laptop of een uitstapje, hielpen om mee te blijven doen. U stelde in 2021 nieuw beleid voor schuldhulpverlening vast, waarbij we steeds meer mensen hielpen om hun schulden achter zich te laten. We boden meer begeleiding om te voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan via de inzet van 'Vroeg Eropaf'. Door samenwerking met energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningcoöperaties en waterbedrijven willen we voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. Ook samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas is heel belangrijk; hulp dichtbij en makkelijk benaderbaar.

We zijn een dementievriendelijke gemeente

We werkten met betrokken professionals aan een uitvoeringsplan: ‘Bronckhorst dementievriendelijk’. Samen met Alzheimer Nederland maakten we een dementiescan, die geeft weer hoe wij scoren als dementievriendelijke gemeente. De scan liet zien dat we het goed doen. Er zijn mogelijkheden voor ontmoeting en educatie en ondernemers en organisaties houden rekening met mensen met dementie. Dit uitvoeringsplan werkten we uit met andere partijen zoals ondernemers, welzijnsorganisaties, wijkverpleegkundigen verder uit. Vanwege corona stond dit tijdelijk stil, maar dit pakken we weer op. Ook werkten we regionaal samen in het Netwerk kwetsbare Ouderen en Veerkracht Achterhoek (NOVA).

Knelpunten om deel te nemen aan de samenleving halen we weg

In veel kernen zijn ontmoetingsplekken of dorpshuizen. Om bestaande ontmoetingsplekken te versterken en sociale contacten tussen inwoners te ondersteunen, besloten we eind 2021 om dorpskamers mogelijk te maken. In deze dorpskamers zetten we in op ontmoeting, zodat het ‘samen zijn en samen doen’ dichtbij huis mogelijk blijft. Er worden activiteiten georganiseerd door de zelfstandige welzijnsstichtingen in onze gemeente, samen met een professional. Deze professional versterkt vanuit de welzijnsstichtingen de welzijnsfuncties.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2019

Real. 2020

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Kader 1: gezond en weerbaar

Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter

Kto wmo/jeugd

83%

2018

87%

91%

83%

Meest recente info betreft 2020

83%

Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp)

Civision

12%

2018

12%

11%

9%

8%

Kader 2: vitaal oud worden

Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen

GGD-monitor

11,5%

2016

13%*

10%

8%

<10%

Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid

GGD E-movo

26%

2015

25%

nvt (eens per 4 jaar)

nvt (eens per 4 jaar)

24%

Kader 3: Bronckhorst inclusief

Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)

Eigen database

100%

2020

97%

100%

93%**

100%

Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector (vanaf 2020 alleen medewerkers vanuit Delta en naar verwachting vanaf 2021 ook Laborijn)

Eigen database

76%

2020

77,5%

76%

68%**

76%

Kader 4: zo doen we dat

Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven

Civision

2,75%

2018

6%**

2,75%

6%

Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers

Onderzoek Moventem

32%

2016

Geen actuele gegevens

32%

Geen actuele gegevens****

Kader 5: iedereen een stevige basis

Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie

Civision

9%

2018

21%

20,0%

18,2%

25%

Percentage inwoners in een leerwerktraject

Civision

54%

2020

28%

55,0%

57,0%

60%

Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening

Stadsbank/ RIS Inforing

€ 23.000

2019

-30%

€ 10.000

€ 10.775

€ 10.000

* Informatie realisatie 2020 was op basis van coronamonitor VNOG. Hierdoor vergelijking niet volledig zuiver. Realisatie 2021 conform GGD-monitor.

** Aantal zieken en die inmiddels gerevalideerd zijn. Op dit moment is men op zoek naar een geschikte plek voor deze deelnemers.

*** dit heeft te maken met een aantal personen die langdurig ziek zijn en op termijn een WIA uitkering ontvangen op die manier stromen ze uit.

Verder zit deze regeling in een sterfhuisconstructie, waardoor de cijfers snel een ander beeld kunnen geven bij veranderingen.

**** de indicator wordt herzien omdat er geen vergelijkbaar onderzoek voor handen is.

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Kinderen in uitkeringsgezin (% tot 18 jarigen)

CBS 2020

3%

3%

3%

5%

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

CBS 2020

2%

1%

1%

2%

Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

CBS 2020

0%

0%

0%

1%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2022

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar)

Halt 2019

33

64

49

102

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2022

Indicator

Bron

Realisatie 1e hj 2020

Realisatie 2e hj 2020

Realisatie 1e hj 2021

Gelderland 1e hj 2021

Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

16

16

14,1

28,3

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

CBS 2020

21,5

geen data

geen data

geen data

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2021

1,5%

1,6%

1,4%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

CBS 2021

geen data

geen data

geen data

0,2%

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2021

10,0%

10,1%

10,3%

11,0%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

60

60

59

62

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d.14-02-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

Er, door het opschuiven van taken en extra taken, extra inzet van met name VNOG/GGD wordt gegenereerd. Vanuit het Rijk vindt compensatie plaats. Onzeker blijft nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze ook vergoed worden vanaf 2021.

Financieel - Overschrijding van budgetten.

40%

€ 250.000

-