iconWe weten wat onze dekkingsmiddelen zijn

Een overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Onvoorziene uitgaven (A)

-

138

13

-

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

5.108

5.250

5.250

5.257

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.636

1.601

1.601

1.589

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

952

924

924

927

- Forensenbelasting

68

65

65

68

- Toeristenbelasting

246

260

260

375

- Reclamebelasting

143

125

125

140

Lokale heffingen (B)

8.153

8.225

8.225

8.357

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

47.037

47.286

50.057

50.753

- Uitkering sociaal deelfonds

6.810

6.376

7.200

7.299

Algemene uitkering (C)

53.847

53.662

57.257

58.052

Dividend / winstuitkering

- Alliander

448

200

370

370

- BNG

92

120

131

131

Dividend (D)

540

320

501

501

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

36

-1.984

-402

-160

Saldo financieringsfunctie (F)

-62

313

4

-42

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

62.515

60.673

65.598

66.708

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden richting onze burgers. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit bedrag gesteld op € 3,50 per inwoner. We gebruiken dit om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2021 hebben we dit budget gebruikt voor de herstelmaatregelen van de constructiefout in de vloer van de basisschool De Rank in Toldijk en voor de licentiekosten van het nieuwe financiele pakket.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan niet in het overzicht. De opbrengsten hiervan zijn bedoeld om de kosten daarvan te dekken.
De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we respectievelijk in voor toeristische uitgaven en subsidie aan ondernemersverenigingen en Industriekring Zelhem binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)

De verantwoording van de Algemene uitkering Gemeentefonds in 2021 valt € 796.000 hoger uit dan in de begroting (inclusief wijzigingen) was opgenomen. Dit bedrag komt precies overeen met de uitkomst van de Decembercirculaire 2021. Hierover hebben wij u via de actieve informatievoorziening geïnformeerd. Besluiten genomen na 1 januari om begrotingen van het voorgaande jaar bij te stellen, mogen we niet meer opnemen. Om deze reden is de Decembercirculaire niet als begrotingswijziging verwerkt in 2021.
De hogere Algemene uitkering heeft voor € 486.000 betrekking op het sociaal domein (waarvan € 185.000 coronagelden), € 111.000 heeft betrekking op uitgaven in de toekomst (waarvan € 66.000 coronagelden) en € 199.000 geeft een voordelig resultaat in 2021 (waarvan € 31.000 betrekking heeft op nabetalingen over 2018 tot en met 2020).

Dividend

We nemen deel in 7 bedrijven. Van 2 bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer Informatie over de deelnemingen staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen

In de begroting hebben we onder deze noemer 2 stelposten staan. Eén voor het flexibele personeelsbudget en één voor uit te werken (nieuw) beleid voor in totaal € 1.984.000.
We hebben van de post personeel € 549.000 niet besteed en voor de post uit te werken beleid is € 81.000 niet gebruikt.
Naast deze 2 stelposten ramen en verwerken we onder deze noemer ook incidentele baten en lasten die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan (deel)programma's. Voor 2021 waren dat de verwachte loonkosten door de CAO-aanpassing (€ 350.000), de vrijval op de voorziening onderhoud gebouwen (€ 208.000) en niet te verhalen btw (€ 23.000).

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

CBS 2021

€ 272

€ 291

€ 304

€ 281

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2021

€ 757

€ 761

€ 876

€ 740

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2021

€ 828

€ 793

€ 917

€ 800

Risico's

We hebben hier geen risico's benoemd.