iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit twee soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen of leges afvalinzameling en -verwerking.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven, zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hadden wij bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 69% op de ingezette arbeidsuren meegenomen. Dit blijkt in werkelijkheid 67% te zijn.

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gebonden belastingen vallen in (deel)programma’s. De opbrengsten van ongebonden belastingen vallen in de algemene dekkingsmiddelen.

We volgen de tarieven volgens ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen'

Het beleid over lokale belastingen en kwijtscheldingen staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. Daarbij werken we vanuit de uitgangspunten van ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen’:

  • We leggen niet meer lasten bij de inwoners neer dan aantoonbaar noodzakelijk is.
  • We indexeren de opbrengsten (in 2021 met 1,8%).

We compenseren de OZB-lastenvoor maatschappelijke organisaties

Organisaties krijgen op aanvraag de OZB (Onroerendezaakbelasting) weer terug van de gemeente. Dit gebeurt op grond van de Compensatieregeling Onroerendezaakbelasting maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst. We doen dit om belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven tegen te gaan. Hiervoor is jaarlijks € 70.000 beschikbaar. Er werd in 2021 € 59.000 uitgekeerd aan 61 maatschappelijke organisaties. In 2020 werd er € 71.000 aan 61 organisaties uitgekeerd.
In 2021 zou de regeling worden geëvalueerd, maar dat bleef achterwege vanwege andere prioriteiten bij de zorgtaken.

We stellen de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. Dit deden we in december 2020. In de begrotingsvergadering van november 2020 legde de raad daarvoor het beleid vast. Een uitzondering zijn de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Deze veranderen niet ieder jaar en kwamen dus niet in december in de raad.

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

De taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen doet het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Zij doet ook de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken. Vanaf 2021 loopt hiervoor een nieuwe contractperiode tot en met 2025.

In deze tabel leest u de (werkelijke) opbrengsten per jaar.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Forensenbelasting

68

65

65

68

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.108

5.250

5.250

5.257

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.636

1.601

1.601

1.589

- Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

952

924

924

927

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.696

7.775

7.775

7.773

Reclamebelasting

143

125

125

140

Toeristenbelasting

246

260

260

375

Afvalstoffenheffing

2.629

4.679

3.713

3.919

Begraafrechten

135

163

163

162

- Rioolheffing woningen

4.145

4.272

4.272

4.335

- Rioolheffing niet-woningen

447

468

468

452

Rioolheffing totaal

4.592

4.740

4.740

4.787

- Leges titel 1: Algemeen

389

406

438

477

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

986

1.281

1.336

1.425

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

Leges totaal

1.375

1.687

1.774

1.902

Totaal

16.884

19.493

18.614

19.127