iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Bestuurlijke trekker:

Willem Buunk

Ambtelijke trekker:

Hettie van den Brink

Wat deden we in 2021 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We krijgen inzicht in de structuur en ontwikkeling van de landbouwsector voor de omgevingsvisie

Inleiding

De landbouwsector is volop in beweging. Voor het maken van een omgevingsvisie is het van belang hierover een helder beeld te hebben.

Resultaten

We krijgen inzicht door feiten en cijfers van de landbouw in beeld te brengen

We maakten een analyse van de agrarische sector in Bronckhorst. We voerden twee keukentafelgesprekken met 16 boeren. Deze inzichten verwerkten we in de Omgevingsvisie.

We creëren wederzijds begrip tussen burgers en boeren

We konden dit niet oppakken vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen.

We willen innovatie in de landbouw bevorderen en een gezond ondernemersklimaat

We wilden de proefboerderij de Marke omvormen tot innovatiecentrum. De overdracht van de Marke door de Wageningen Universiteit (WUR) aan een de coöperatie ging niet door. De innovatieprojecten startten wel en werden voortgezet onder de vlag van de WUR. We pakten samen met de Regio 8hk en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) de draad weer op en begonnen de zoektocht naar een andere vorm van samenwerking om de innovatiekracht van de Marke te behouden.
Met de partners in de Achterhoek werkten we aan praktijkgericht onderzoek naar innovatieve vormen van landbouw. De opgedane kennis en kunde werd direct gedeeld met agrariërs en toegepast in de praktijk.

We volgen boerenbedrijven en ondersteunen ze met agrarische coaches

We namen deel aan het project WATEA (Werken Aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek), gefinancierd uit de Regiodeal. Doel van het project is het ontwikkelen van een vitaal buitengebied. We voeren het project gefaseerd uit in drie jaar. Het is nu nog te vroeg om te zeggen welke bijdrage dit levert aan de toekomst van de landbouw of de vitaliteit van het buitengebied.

We voeren keukentafelgesprekken met agrariërs

Keukentafelgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van dit project. Professionele coaches voerden 66 vertrouwelijke keukentafelgesprekken met actieve boeren en eigenaren van leegstaande agrarische gebouwen. We verstuurden de eerste 800 uitnodigingen en er kwamen 76 aanmeldingen binnen. Globaal ging 70% van de gesprekken over de mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s), 15% over duurzaamheid/biodiversiteit, 10% over nieuwe koers bedrijfsvoering/doorontwikkeling, 4% overig en 1% over psycho-/sociale problemen, waarbij ons sociaal team wordt betrokken.

We herstructureren bedrijventerreinen

Inleiding

2021 stond in het teken van de voorbereidingen om uitbreiding van fysieke ruimte mogelijk te maken. Dat werkten we uit in het omgevingsprogramma Werklocaties. De uitvoering van de plannen moet nog starten (dit ziet u ook in de indicatoren).

Resultaten

We stellen het programma 'Ruimte voor ondernemers’ op

We werkten het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) uit in het omgevingsprogramma Werklocaties. De titel ‘ruimte voor ondernemers' was een werktitel van het omgevingsprogramma Werklocaties. De besluitvorming bereidden we voor. Het programma bevat vier onderdelen:

  1. het herstructureren van bestaande bedrijvenparken;
  2. het verruimen van de vestigingsmogelijkheden in het buitengebied (VAB’s);
  3. het uitbreiden van bestaande parken of eventueel aanleggen van een nieuw bedrijvenpark;
  4. samenwerking.

We breiden de fysieke ruimte voor bedrijven uit

We bereidden de 1e fase van de herstructurering van Industriepark Zelhem voor. Dat betekende dat we het bestemmingsplan voor deze locatie opstelden, twee koopovereenkomsten voor vastgoed en percelen sloten, een saneringsplan maakten om verontreinigingen op te kunnen ruimen en een flora en fauna –onderzoek uitvoerden waarbij vleermuizen werden aangetroffen. Ook vroegen we subsidie aan bij de provincie Gelderland en de provincie heeft die toegekend. Voor het verwachte verlies troffen wij een voorziening volgens de BBV-voorschriften.

We investeren in cultuur bij aankopen voor de Investeringsagenda

Het stationsgebouw in Vorden hebben we aangekocht en doorverkocht zodat door restauratie en herbestemming dit vervallen gemeentelijke monument een kwalitatieve impuls geeft aan de leefomgeving ter plekke. Voormalig dorpscafé Kraantje Lek in Olburgen werd met veel zorg en toewijding gerestaureerd en won de Monumentenprijs 2021. De herbestemming tot woning van de houtloods/timmerschuur in Hummelo is in de afrondende fase.

Onze accountmanagers ondersteunen het bedrijfsleven

Inleiding

We hebben verschillende activiteiten opgepakt.

We zorgen dat de gemeente nog beter bereikbaar is voor ondernemers

Onze accountmanagers zorgden dat de gemeente nog beter bereikbaar werd voor ondernemers. Tijdens de coronacrisis bespraken we de ontwikkeling en gevolgen van de coronapandemie voor het bedrijfsleven met bedrijven uit de verschillende sectoren. We beantwoordden vragen van ondernemers en belden ondernemers om te vragen hoe het met hen ging tijdens de coronacrisis. We gingen ook in gesprek met de koepelorganisaties over onze ondersteuning aan ondernemers. Tijdens de laatste lockdown maakten we met de gebiedsambtenaren een ronde langs alle horeca- en detailhandel ondernemers om hen een hart onder de riem te steken.
Veel bijeenkomsten konden niet fysiek doorgaan. Het merendeel kon digitaal plaatsvinden, zoals het detailhandeloverleg, het industrieoverleg en het landbouwoverleg. Wel legden we ongeveer 45 bedrijfsbezoeken fysiek af en we bezochten veel ondernemers. In het relatiebeheersysteem breidden we onze actieve bedrijfscontacten uit met 60 bedrijven tot circa 180 bedrijven van de 800 bedrijven waarmee we een relatie willen onderhouden.

We leggen verbanden tussen ondernemers en partijen buiten de gemeentegrenzen

De accountmanagers brachten ondernemers in contact met partijen buiten de gemeente, zoals de Regio Achterhoek. Ze werkten samen met de Regio Achterhoek aan de MKB-deal ‘Samen d’ran’ om de (arbeids)productiviteit te verhogen bij 100 Achterhoekse bedrijven. Tijdens onze werkbezoeken werd dit project, met andere projecten, onder de aandacht van ondernemers gebracht. In onze gemeente deden afgelopen jaar twee bedrijven mee.

De accountmanagers leveren bijdragen aan andere projecten binnen de gemeente

We bevorderden de samenwerking tussen bedrijven en we namen deel aan de werkgroepen Vitale Kernen. We legden contacten met bedrijven voor de energietransitie en voor het creëren van beschutte werkplekken.
Verder gaven we input voor het opstellen van het omgevingsprogramma Werklocaties, ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. We voerden twee keukentafelgesprekken met in totaal 16 boeren om input op te halen voor de Omgevingsvisie.

We voeren de visie Recreatie en Toerisme uit

Inleiding

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de toeristische en recreatieve sector. We maakten daarom pas op de plaats met de verdere uitwerking en uitvoering van de toeristische visie. We konden wel een aantal stappen zetten. Met het toeristisch veld werken we aan de Tot Slot! in Bronckhorst – campagne, maken we een gezamenlijke website en stimuleren we product- en contentontwikkeling, zoals het ontwikkelen van een Tot Slot! - wijn. We laten de metingen van de indicatoren aansluiten bij de Achterhoek Monitor.

Resultaten

We werken het toeristisch profiel Kastelen en Landgoederen uit

Met de Tot Slot! – in Bronckhorst campagne gaven we samen met de toeristische platforms vorm aan het toeristisch profiel van onze gemeente. Deze campagne dient als paraplu voor het toeristisch veld. Ondernemers, kasteel- en landgoedeigenaren, initiatiefnemers en bewoners haakten hierbij aan. Er vonden ook individuele gesprekken met een aantal kasteel- en landgoedeigenaren en de Feestfabriek plaats. Deze gesprekken hadden als doel om te onderzoeken hoe zij bij de Tot Slot! – campagne konden aansluiten.

We versterken het kennisplatform voor ondernemers in nauwe samenwerking met Achterhoek toerisme

De kennismakelaar vanuit Achterhoek Toerisme draagt bij aan de regionale versterking van het kennisplatform voor onze ondernemers. Op lokaal niveau is de kennismakelaar een belangrijke speler om het kennisplatform te versterken. Zij beantwoordde vragen daarover van individuele ondernemers, legde de verbinding tussen verschillende projecten en zij gaf een inhoudelijke bijdrage aan lokale projecten.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2020

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Doel 2023

Bevorderen ondernemer-schap

Onze dienstverlening aan onze ondernemers wordt beoordeeld met minimaal een 7

Ondernemers-panel

6,30%

2021

7

6,3

7

7

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen; 0= alleen woningen en 100= alleen banen)

LISA 2020

47,4%

47,9%

geen data

geen data

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2020

657,8

681

geen data

geen data

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2020

68,9%

69,1%

geen data

geen data

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2020

176,1

182,5

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)