Overlopende activa

Overlopende activa

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

1.336

1.658

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

423

442

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

1.759

2.100

Totaal overlopende activa

1.759

2.100

Het nog te ontvangen bedrag heeft betrekking op het nog in rekening te brengen gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting (€ 953.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 100.000) en nog te ontvangen bijdragen diverse woningbouwprojecten (€ 81.000).