iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Lasten:

4A Besturen

3.103

3.171

3.391

2.958

Totaal lasten:

3.103

3.171

3.391

2.958

Baten:

4A Besturen

391

396

431

470

Totaal baten:

391

396

431

470

Saldo:

-2.713

-2.775

-2.960

-2.488

Financiële afwijkingen

4A BESTUREN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

0-1G_  Bestuur - griffie

-12

N

0-1OV_  Bestuur - overig

441

V

0-2_  Burgerzaken

42

V

Totaal 4A

472

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2020

Besteed in 2021

Restant krediet

Opslagkluis identiteitsbewijzen

2020

10

-

10

-

Investeringen Programma 4

10

-

10

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Rekenkamercommissie

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

11

Coronacompensatie verkiezingen

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

83

Beschikking reserves Programma 4

-

94