iconWe laten de incidentele baten en lasten zien

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven.

Omschrijving

Begroting

Rekening

Corona middelen (alle programma's)

Resultaatbestemming 2020

651

545

Rijksmiddelen 2021

-1.277

-1.529

Bestedingen 2021

1.277

402

Coronamiddelen

651

-581

Zorg en ondersteuning

Innovatiebudget

-

-50

Armoedebestrijding jeugd en ouderen

104

-

Tozo

2.369

1.297

Tozo; rijksbijdrage

-2.369

-1.284

Liquidatieuitkering Delta

-

-136

Project pilot jeugd POH/SOH

75

77

Beschermd wonen

400

-

Beschermd wonen, gelden centrumgemeente

-1.061

-1.061

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

50

43

Programma Zorg en ondersteuning

-433

-1.115

Wonen en leefomgeving

Bijdrage ontwikkeling woningbouw

100

100

Bijdrage ontwikkeling woningbouw, bijdrage provincie

-100

-100

Vitaliseren Bloemenbuurt Zelhem

-

64

Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt

25

30

Project herstelplan bomen

84

-

Project herstelplan bomen

436

149

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

494

300

Winstneming grondenexploitaties

-368

-637

Vormen verliesvoorziening Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

500

Grondkostenverhaal

-

-401

Ontmanteling drugslab; gedeeltelijke vrijval voorziening

-

-166

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

100

-

Voorbereidingskosten VO Vorden

110

45

Subsidie extra sportvelden Vorden en Hengelo

350

350

Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden

100

80

Hessenhal, bijdrage herstel dak

-

25

Vrijwillige kavelruil

91

96

Vrijwillige kavelruil baten

-91

-105

Project versterking landschap en biodiversiteit

40

71

Project versterking landschap en biodiversiteit, bijdrage provincie

-

-41

Biodiversiteit

20

18

Programma Wonen en leefomgeving

1.391

378

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Vitale kernen

595

245

Vrijval voorziening EBT / RBT

-

-182

Revitaliseren bedrijventerreinen

100

64

Project Move2Social Achterhoek

-

73

Project Move2Social Achterhoek, bijdrage regio

-

-48

Toerisme, beleidsvisie

50

-

Klimaat, Startnotitie naar aardgasvrij

180

137

Reductie energiegebruik

36

325

Reductie energiegebruik, rijksbijdrage

-

-276

Vitaal buitengebied, erf-coaches

80

30

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

1.041

367

Bestuur

Vrijval voorziening wachtgeld wethouders

-111

Programma Bestuur

-

-111

Algemene dekkingsmiddelen

Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden

140

140

Duurzame Mobiliteit Achterhoek

202

Duurzame Mobiliteit Achterhoek, provinciale bijdrage

-200

Vrijval gedeeltelijke voorziening onderhoud gebouwen

-208

-208

Algemene dekkingsmiddelen

-68

-66

Overhead

Aanschaf functiewaarderingssysteem

50

18

Datasturing

59

59

Overhead

109

77

Reserves

Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves

-6.702

-6.702

Saldo incidentele baten en lasten

-4.011

-7.754

(+ = per saldo lasten)