iconWe blijven ruim binnen de financiële risiconormen

De Wet financiering decentrale overheden (Fido) geeft gemeenten en andere decentrale overheden richtlijnen voor hun kredietwaardigheid en positie op de financiële markten. Een gezonde financiering staat hierbij centraal. De wet geeft twee concrete richtlijnen: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Het doel is om te voorkomen dat de leningportefeuille te gevoelig is voor rentefluctuaties.

Renterisiconorm

Hoeveel losten we af op leningen? Veranderde de rente op leningen? Dat bepaalt het risico op opgenomen leningen. We overschreden de risiconorm van € 17 mln (20% van het begrotingstotaal) niet. We losten €1,0 mln af op onze leningen en trokken geen nieuwe leningen aan. We lopen geen risico op wijzigingen van rentepercentage op de leningen, omdat onze opgenomen leningen een vast rentepercentage hebben voor de hele looptijd.

Kasgeldlimiet

Om een grens te stellen aan het gebruik van kortetermijnfinanciering is de kasgeldlimiet opgenomen. We bleven ruim binnen de kasgeldlimiet van € 7,2 mln. De limiet is ingesteld om een grens te stellen aan de korte termijn financiering. De limiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De gemiddelde netto vlottende schuld mag de limiet niet overschrijden. De tabel geeft de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal weer.

netto vlottende middelen

schuld / overschot

eerste kwartaal

overschot

11.121

tweede kwartaal

overschot

13.099

derde kwartaal

overschot

19.525

vierde kwartaal

overschot

20.958