iconLeeswijzer

Over de Jaarstukken 2021

Onze jaarstukken maken wij zo kort, helder en overzichtelijk mogelijk. We rapporteren op basis van onze ambitie uit de Programmabegroting 2021-2024. De jaarstukken bestaan uit:

 • hoofdstuk 1: de inleiding, de leeswijzer van de jaarstukken en corona in Bronckhorst
 • hoofdstuk 2: het jaarverslag (de programmaverantwoording en de bedrijfsvoeringsparagrafen)
 • hoofdstuk 3: de jaarrekening
 • hoofdstuk 4: de bijlagen

Wat hebben we bereikt

In de programmaverantwoording benoemen we de belangrijkste opgaven die in 2021 bijdroegen aan het bereiken van onze maatschappelijke doelen. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

De programmaverantwoordingheeft vier delen(hoofdstuk 2.1)

We werken met vier raadsprogramma's met daarin een aantal deelprogramma's: de programmaverantwoording. In ieder programma is naast aandacht voor de beleidsdoelen en opgaven ook aandacht voor indicatoren, risico's en de financiën. De financiële informatie wordt zichtbaar door te klikken op de taakvelden in de tabellen bij de programma's.

De indicatoren geven een beeld van de (beoogde) effecten van ons beleid

We maken onderscheid tussen lokale en landelijke indicatoren:

 • De lokale indicatoren laten zien wat het effect van het beleid was, gericht op onze lokale beleidsdoelen.
 • De landelijke indicatoren geven inzicht in waar we staan en maken vergelijking met andere gemeenten mogelijk. Wij zijn op grond van wetgeving (BBV) verplicht om deze indicatoren op te nemen in de programmaverantwoording.

In de deelprogramma’s benoemen we de belangrijkste financiële risico's

Het gaat om de risico's die op 31 december 2021 een financiële impact hebben van 1% of meer van het totale risicobedrag. We beschrijven de risico's ook in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).

Elk programma sluiten we af met financiële informatie

De inzet van middelen ziet u ook terug in een programma: welke investeringen deden we en hoe zijn de reserves ingezet. En u ziet per taakveld de verschillen tussen de ramingen, na wijziging en de uiteindelijke realisatie. In de taakveldenrekening 2021 lichten we de verschillen per taakveld toe.

In de paragrafen (hoofdstuk 2.2)beschrijven wij de aspecten die voor alle beleidsvelden belangrijk zijn

In de acht paragrafen beschrijven we kort hoe we ons beleid inrichten en uitvoeren. Het gaat dan om:

In de jaarrekening staat ons financieel beeld centraal

De jaarrekening geeft gedetailleerd inzicht in de financiële situatie van onze gemeente. In de financiële overzichten staat ook de wettelijke en provinciale informatie die vereist is voor toezicht. De informatie in dit hoofdstuk gebruikt de accountant bij de controle van de jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten per programma en toelichtingen.

Balans (hoofdstuk 3.1)

De balans geeft inzicht in de bezittingen, de schulden en het vermogen van de gemeente aan het begin en het eind van 2021. In hoofdstuk 3.3lichten wij de balansposten toe.

Overzicht van baten en lasten per programma (hoofdstuk 3.2)

Het overzicht van baten en lasten geeft het resultaat per programma en dat van de gemeente Bronckhorst als totaal weer. Wij lichten de baten en lastentoe (hoofdstuk 3.4). Daar tonen we u ook een overzicht van baten en lasten weergegeven op kostensoorten (3.4.5) met daarop een toelichting (3.4.6). Hiermee geven we u inzicht in alle typen baten en lasten.

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente hetzelfde. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Borg- en garantstellingen

Hier geven we een overzicht van gewaarborgde geldleningen, gegarandeerde geldleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HVO).

SiSa overzicht

Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het (rijks)geld hebben besteed. Dit doen we via SiSa (Single information, Single audit). Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole. We zijn verplicht deze verantwoording als bijlage in de jaarstukken op te nemen.

Overzicht geldende verordeningen

Een actueel overzicht van alle verordeningen vindt u via deze link op de website van gemeente Bronckhorst.

Taakveldenrekening

Naast de Jaarstukken 2021 stellen we de taakveldenrekening 2021 op. Hierin geven we een nadere uitleg over de cijfers en de verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie over 2021. Het is mogelijk om vanuit de financiële overzichten per programma ('Wat heeft het gekost') en vanuit bijlage 4.1 door te klikken naar de taakveldenrekening.

Controleverklaring

De accountant beoordeelt de jaarstukken en controleert of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De controleverklaring en het opgestelde rapport van bevindingen bieden we afzonderlijk aan de raad aan.

Goed om te weten

 • De jaarstukken zijn als pdf-bestand doorklikbaar (de inhoudsopgave en de onderstreepte woorden of zinnen), wat navigeren naar onderliggende stukken eenvoudiger maakt. Terug naar waar u was, gaat het snelst met de toetsencombinatie Alt + pijl links.
  Deze jaarstukken zijn ook online, als website, beschikbaar. Dit geeft veel mogelijkheden voor het doorklikken naar beleidsstukken en websites. De betekenis van afkortingen wordt via een mouse-over getoond (stippellijn onder de afkorting). Het is mogelijk om vanuit de financiële overzichten door te klikken naar de taakveldenrekening waar we de financiële toelichting per taakveld geven.
 • In de financiële overzichten bij ‘Wat heeft het gekost?’ staat bij de saldoregel een ‘+’ voor baten of overschotten en een ‘-‘ voor lasten of tekorten.
 • In de overige overzichten staat in het onderschrift vermeld wat een ‘+’ of ‘-‘ betekent.
 • De cijfers in tabellen, grafieken en opstellingen in deze jaarstukken staan in euro's maal 1.000 en zijn afgerond tot het dichtst bijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.