Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen zijn als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

vorderingen op openbare lichamen

5.233

4.299

verstrekte kasgeldleningen

-

-

overige vorderingen

- algemene vorderingen

1.286

1.262

- belastingvorderingen

537

469

- uitkeringsvorderingen

2.123

2.214

- voorziening dubieuze (belasting) vorderingen

-157

-152

- voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen

-776

-685

Totaal overige vorderingen

3.013

3.107

overige uitzettingen

- depositogelden

-

-

rekening courant schatkist

18.704

15.724

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

26.950

23.130

Vorderingen op openbare lichamen

De uitstaande vorderingen per ultimo van het jaar hebben voor € 4,4 mln betrekking op de te ontvangen btw uit het BTW-compensatiefonds, deze wordt per 1 juli 2022 ontvangen. Daarnaast is er per ultimo van het jaar nog een bedrag van € 373.000 te ontvangen van het ministerie van BZK (Algemene uitkering gemeentefonds) en € 200.000 van het ministerie van Justitie (bijdrage ontmanteling drugslab).

Algemene vorderingen

De algemene vorderingen van de gemeente Bronckhorst hebben voor € 952.000 betrekking op 22 posten groter dan € 10.000. Voor € 362.000 gaat het om de verkoop van grondkavels en voor € 142.000 om in rekening gebrachte huur. De afwikkeling heeft een normaal verloop.

Belastingvorderingen

Het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen verzorgt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) voor onze gemeente sinds 2016. Voor de openstaande algemene- en belastingvorderingen hebben we een voorziening van € 152.000 getroffen voor dubieus en oninbaar.

Uitkeringsvorderingen

Door de invoering van de Wet werk en bijstand zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden voor de bijstandverlening. Per ultimo 2021 gaat het om € 116.000 aan vorderingen in de vorm van een krediethypotheek met een voldoende mate van zekerheid dat het bedrag wordt afgewikkeld. Daarnaast hebben we voor € 2.008.000 aan overige vorderingen, inclusief € 654.000 verstrekte bedrijfskredieten op basis van de Tozo-regeling, met een beperkte mate van zekerheid dat dit daadwerkelijk ontvangen wordt. Voor deze vorderingen is een voorziening gevormd van € 776.000.

Rekening courant schatkist

Op 31 december 2021 zijn de overtollige middelen (€ 18,7 mln) ondergebracht in de schatkist. Het overschot aan liquide middelen is voor een groot deel het gevolg van het financieringsoverschot. Een overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf financiering (2.2.4).
Het drempelbedrag voor Bronckhorst wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is voor het eerste twee kwartalen becijferd op € 0,6 mln en voor het derde en vierde kwartaal op € 1 mln. De werkelijke omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal bedroegen respectievelijk € 274.000, € 265.000, € 247.000 en € 278.000.