iconOnderhoud openbaar groen en speelplaatsen

We onderhouden ons openbaar groen

Het 'Groenstructuurplan' vormt het kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op verschillende kwaliteitsniveaus. Het bomenbeleidsplan geeft ons richtlijnen voor het behoud, het beheer en het omvormen van het huidige bomenbestand. Het biodiversiteitsplan geeft ons de uitgangspunten voor ander beheer van het groen voor meer biodiversiteit.

We realiseren passende, aantrekkelijke speelruimte voor kinderen

Het ‘Speelruimteplan gemeente Bronckhorst’ gaat over fysieke speelruimte voor kinderen, jeugd en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. We keken waar fysieke speelruimte aanwezig moet zijn, hoe deze ingericht moet zijn en welke speelplekken en speeltoestellen opgeheven kunnen worden. We zorgen zo voor een passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de jeugd in Bronckhorst. Buurtbewoners en Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) mogen speelplekken en speeltoestellen adopteren of beheren.

Stand van zaken onderhoud

  • Het onderhoud aan het groen voerden we uit binnen de kaders van het Groenstructuurplan, voor tweederde deel met eigen medewerkers en de rest door marktpartijen. Wij zetten daarbij, net als de marktpartijen, ook mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Duidelijk werd dat veel bomen zichtbaar last hebben van de droge jaren. Als bomen niet te veel beschadigd zijn kunnen ze daarvan, met goede zorg en bij goed weer, herstellen. Er waren al wel bomen zodanig beschadigd dat ze afstierven en gekapt moesten worden. Vanwege droogteschade moesten we een flink aantal bomen kappen. We startten het herplanten van bomen om de gestorven bomen te vervangen. We kozen daarbij streekeigen soorten die passen bij het landschap en de groeiplaats. Door te kiezen voor verschillende soorten bomen zorgden we voor grotere biodiversiteit.
  • We maakten een start met een inventarisatie van de kwaliteit van de groenvakken. Het beeld in de groenvakken is niet overal op orde, de beplanting is sterk verouderd en het beeld is op die plekken met het reguliere beheer niet meer te realiseren.
  • We keurden onze speeltoestellen, onderhielden en repareerden ze op een duurzame wijze, zodat ze aan de veiligheidseisen blijven voldoen. Vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen. Daar waar nodig werden speeltoestellen vervangen.

Hoeveelheden groen in beheer

Hoeveelheid

Verandering in 2021

Bomen

Ruim 100.000 bomen in openbare ruimte

Waarvan ongeveer 90.000 in buitengebied

Waarvan 200 monumentale bomen

Meest voorkomend: zomereik 29.000

1.700 bomen gekapt (vanwege droogteschade, slechte gezondheid, gevaar en groot onderhoud lanen)

750 bomen (her)geplant, nog openstaande herplantopgave wordt komende jaren gerealiseerd.

Struwelen in bermen

12.000 m2

Toename van groei Amerikaanse Vogelkers (invasieve soort), toename ouderdom in beplantingen

Bos en landschapselementen

7 ha houtwallen en singels

70 ha bos en landschapselementen in beheer bij ANV ’t Onderholt

Toename van groei Amerikaanse vogelkers

Groenvakken en groenadoptie

138 locaties met overeenkomst voor het groenbeheer

36 ha bosplantsoen

11 ha heesters, bodembedekkers, rozen en hagen

Overig: 3.300 m2 vaste planten, klimplanten en sedum

Kleine toename (3) aantal beheerovereenkomsten

Toename ouderdom, droogteschade en slijtage in beplantingen

Bermen en greppels

310 ha

Gazons

37,4 ha gazons met 4.600 m2 bloembollen en 5000 m2 wadi

Spelen

94 speelplaatsen

405 toestellen

52 trapveldjes (22 ha)

13 beheerovereenkomsten inwonersparticipatie onderhoud

Bestrijding invasieve soorten

384 locaties Japanse Duizendknoop (229 eigendom van Bronckhorst, 106 van particulieren, rest van andere overheden en natuurbeherende organisaties)

155 locaties Reuzenberenklauw (103 in eigendom van Bronckhorst, 30 van particulieren, rest van andere overheden en natuurbeherende organisaties)

Bestrijding in openbaar groen lijkt overlast goed terug te dringen. Toename van Amerikaanse vogelkers in struwelen en singels.

Bestrijding plaagsoorten

20.000 bomen preventief behandeld tegen eikenprocessierups (Xentari en nematoden)

105 meldingen: 30 locaties nesten weggezogen

26 locaties tegen bladluis behandeld met larven van Lieveheersbeestje

3 locaties behandeld tegen eikenprocessierups met larven van Gaasvlieg

Minder en kleinere nesten, waarschijnlijk door koud en nat voorjaar (430 meldingen in 2020, waarvan op 140 locaties nesten weggezogen)

Bokashi

Proef gestart met productie van

grondverbeteraar uit 200 ton vrijkomend blad en 200 ton maaisel

Relevante ontwikkelingen

We werken met een (ontwerp)omgevingsvisie

We stelden de (ontwerp)omgevingsvisie op. Daarin is veel aandacht voor omgevingskwaliteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaat, gekoppeld aan het belang van openbaar groen.

We vergroten de biodiversiteit in groenvakken

We begonnen met een inventarisatie van de kwaliteit van de groenvakken. We keken naar de gezondheid, leeftijd en bedekkingsgraad van de beplanting. Op kleine schaal verbeterden we het openbaar groen in de kernen. Bij het aanbrengen van nieuwe beplanting zorgden we voor een bijdrage aan voedsel en schuilgelegenheid voor insecten en droegen we bij aan de beleving van de seizoenen.

We veranderen het bermenbeheer

We inventariseerden de bermen en koppelden er geschikte maairegimes voor ecologisch beheer aan. Deze maairegimes werden besproken met de klankbordgroep ecologisch bermbeheer.
Van afgevallen blad en maaisel uit de bermen maakten we, door het te fermenteren, nieuwe grondstof. Het gefermenteerde blad en maaisel wordt verwerkt in de plantsoenen en bij agrariërs in de gemeente als meststof en grondverbeteraar. We gebruikten daarmee 200 ton maaisel en 200 ton blad opnieuw. Het blad komt uit de plantsoenen. We konden geen blad uit de bladkorven gebruiken omdat daar te veel afval in zat (blikjes, plastic, restafval etc.).

We treden op tegen ongeregistreerd grondgebruik

Het project ongeregistreerd grondgebruik lag de laatste twee jaar vanwege de coronamaatregelen nagenoeg stil. Het was niet mogelijk om bij mensen langs te gaan voor een persoonlijk gesprek. Daardoor is niet in alle kernen het ongeregistreerd grondgebruik aangepakt. We konden wel een aantal complexe dossiers, die in het verleden bleven liggen, oplossen. Door de persoonlijke benadering voorkwamen we gerechtelijke procedures. Het project is daardoor toch geslaagd en per 1 januari 2022 afgesloten.

We geven uitvoering aan het Speelruimteplan

Het Speelruimteplan in Vorden voerden we niet uit. Door de coronamaatregelen konden we het communicatietraject en de afstemming met inwoners niet starten.
In Park De Bleijke realiseerden wij een pontje. Inspectie van de aanwezige speelobjecten toonde aan dat er geen vervanging nodig was.

Financiën

Voor de uitvoering van het herstelplan bomen en het herplanten van bomen doen we voorstellen voor resultaatbestemmingen van in totaal € 445.300. Voor de rest voerden we de werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten uit.