Financiële vaste activa

De financiële activa hebben betrekking op:

Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

2.386

95

- overige langlopende geldleningen

9.257

9.323

Totaal financiële vaste activa

11.948

9.724

Een verdere uitwerking leest u hieronder.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Aantal aandelen

Nominale waarde per aandeel

Boekwaarde deelneming

Verantwoorde dividenden 2021

Bank Nederlandse Gemeenten

72.384

2,50

166.641

131.015

Alliander

539.969

5,00

27.771

370.255

Vitens

21.362

1,00

3.629

-

Amphion

42

453,78

9.983

-

Circulus - Berkel BV (aandelen B)

847

1,00

51.731

-

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Verstrekking

Intergemeentelijke kredietbank

45.779

De deelnemende gemeenten hebben € 1,59 per inwoner ingelegd als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.

Leningen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2021

Schuldrestant ultimo boekjaar

Vitens

1,800

95.420

-

Alliander

2,075

2.386.341

In 2021 is de laatste aflossing van de in 2006 verstrekte lening aan Vitens ontvangen. We hebben aan Alliander een lening verstrekt in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van de netwerken.

Overige langlopende geldleningen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2021

Schuldrestant ultimo boekjaar

Stichting Volkshuisvesting Nederland

div

7.350.814

Personeelshypotheken

div

136.197

1.488.113

Pro 8

1,33

363.000

Stichting het Volkshuis

3,00

54.000

Overige instellingen

nvt

608

De leningen via deStichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) zijn onder te verdelen in:

  1. Startersfonds (€ 1.987.000)
  2. Duurzaamheidsfonds (€ 2.495.000)
  3. Blijversfonds (€ 253.000)
  4. Duurzaamheidsfonds non-profit (€ 452.000)
  5. Stimuleringsfonds kluswoningen (€ 501.000)
  6. Toekomstbestendig wonen (€ 1.598.000)
  7. Overig (€ 65.000).

Binnen deze fondsen is nog € 3.759.000 beschikbaar om uit te lenen.