iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Bestuurlijke trekker:

Evert Blaauw

Ambtelijke trekker:

Hettie van den Brink

Wat deden we in 2021 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We gaan voor de juiste woning op de juiste plaats

Inleiding

De beschikbaarheid van passende woningen en een goede leefomgeving is onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Kijkend naar de veranderende bevolkingssamenstelling, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de toekomstige woonwensen van inwoners, zien we dat er zowel op korte als op lange termijn een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod. Vooral voor jongeren en ouderen is het moeilijk om een geschikte betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Ook jonge gezinnen zoeken steeds vaker naar een woning. We hebben mogelijkheden om de komende jaren concreet met een aantal woningbouwlocaties aan de randen van dorpen aan de slag te gaan. Het blijft hierbij belangrijk om te bouwen naar behoefte, te sturen op kwaliteit en te streven naar een goed evenwicht tussen inbreiding en uitbreiding. Individuele plannen voor een enkele woning voeren we zoveel mogelijk binnen de dorpskern zelf uit.

Resultaten

We bieden ruimte voor duurzame en vernieuwende initiatieven

Met ProWonen, Site en de Achterhoeks Wooncorporatie voerden we gesprekken over Flexwonen en Uuthuuskes (kleine betaalbare tijdelijke huurwoning voor 1 tot 2 personen). In Wichmond komt een concreet project met flexwonen. Ook ProWonen bouwt enkele flexwoningen in onze gemeente.

We werken actief samen om initiatieven af te handelen

In 2021 nam de woningvoorraad toe met ruim 100 woningen toe en we keurden plannen voor ruim 250 woningen goed. We vormden een 'regiekamer' met meerdere disciplines om alle woningbouwplannen integraal te beoordelen en zicht te houden op de doorlooptijd.

We stimuleren externe partijen om de juiste woning op de juiste plaats terealiseren

In samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) en ontwikkelaars waren we in de kleine kernen actief om locaties te ontwikkelen voor de concrete woonbehoefte. Daarnaast werkten we bij meerdere inbreidingslocaties, in verschillende kernen, actief samen met initiatiefnemers om te komen tot een goed woningbouwplan.

We nemen regie waar nodig

We verhoogden de woningbouwopgave tot 2025 naar 500 woningen en een benodigde plancapaciteit van 650 woningen. Ook vormden we een kernteam Wonen die hiervoor een regiefunctie invult. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het opleveren van 33 starterswoningen vanuit het CPO traject in Hengelo, Zelhem en Vorden.
  • Voorbereidingen treffen voor vijf uitbreidingslocaties bij de kernen Zelhem, Vorden, Hengelo, Steenderen en Hummelo.
  • Verkoop van gemeentelijke locaties in meerdere kernen.

We zetten in op meer ruimte voor woningbouw in alle kernen

In juni 2021 werd de actualisatie van de woonvisie ‘Ruimte voor Wonen in Bronckhorst 2019-2025’ vastgesteld. Speerpunten uit de visie zijn:

  • meer woningen, ca. 650 woningen tot 2025: zowel koop als (sociale) huur;
  • meer mogelijkheden voor doorstromers;
  • meer flexibiliteit bij woningbouwplannen in bestaande stenen;
  • meer ruimte voor collectieve woonvormen;
  • ook bouwen aan de randen van kernen.

In december 2021 werd besloten ruimte te geven voor 1.700 tot 2.200 woningen in Bronckhorst voor de periode 2020-2030. Op deze wijze ontstaat er in het buitengebied, binnen alle kernen en tegen de grote kernen aan voldoende ruimte en mogelijkheden om woningen te realiseren. Deze ruimte is nodig om te voldoen aan de grote vraag naar woningen in Bronckhorst.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Wonen

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,2% (2021: 2,1%)

2018

1,8%*

max 2%

2,80%

max 2%

max 2%

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

2018

8

8,1

8

8

Het aantal aangesloten huishoudens "veilig thuis in de Achterhoek" neemt maximaal 50% af

project leefsamen

158

2019

ntb

nvt

ntb

Uitbreiding woningvoorraad (netto toename aantal woningen (aantal gereed gemelde woningen minus gesloopte en samengevoegde woningen))

Gemeentelijk datasysteem

-

2019

46

+80

102

+80

+80

Aanbod sociale huurwoningen in het bezit van woningcorporaties

Gemeentelijk datasysteem

2848

2019

2848

2876

2848

2848

* correctie op cijfer; betreft bij woningen alleen de woningen die > 1 jaar leeg staan.

** Pilot is afgerond en heeft vervolg gekregen bij de woningcorporaties. Als gemeente hebben we hier geen invloed op. De indicator komt daarmee te vervallen.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2020

3,7

3,7

4,7

10,3

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

-

Organisatie - Het verhogen van de bouwleges met 28% wordt verwacht dat de legesopbrengsten met 28% zullen stijgen bij een gelijkblijvend aantal bouwaanvragen.

Door corona wordt een economische crisis verwacht. Het is daarom onzeker of de legesopbrengsten inderdaad met 28% zullen stijgen. Aan de andere kant merken wij nu een toename van het aantal aanvragen.

Financieel - Minder legesopbrengsten of meer uitgaven door inhuur.

50%

€ 250.000

-