icon Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Evert Blaauw / Willem Buunk

Ambtelijke trekker:

Huub Westendorp

Wat deden we in 2021 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We helpen statushouders bij inburgering onder de nieuwe wet

Inleiding

In 2021 hebben we ons verder voorbereid op de nieuwe wet Inburgering. De sociaal consulenten werken volgens de uitgangspunten van de nieuwe wet. Dat betekent onder andere dat zij met nieuwe statushouders een brede intake houden en een persoonlijk plan opstellen voor hun inburgering en participatie (PIP).

Resultaten

We hebben een succesvolle aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de inburgeringslessen

Dankzij de aanbestedingsprocedure kunnen we statushouders vanaf 1 januari 2022 een ondersteuningsaanbod doen op alle niveaus. Statushouders zijn direct in beeld bij het sociaal team wanneer ze aangemeld worden voor huisvesting in Bronckhorst.

De statushouders krijgen de begeleiding die zij nodig hebben

Voor de begeleiding van statushouders is zowel professionele begeleiding als begeleiding door vrijwilligers van belang. Door nauwe samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Buddy to Buddy was er een warm welkom voor onze nieuwe inwoners.

We vangen vluchtelingen op bij De Betteld

Het Rijk en het COA riepen gemeenten op om vluchtelingen een tijdelijke plek te bieden. Er was sprake van een noodsituatie en we voelden het als onze verantwoordelijkheid om hier iets in te betekenen. Een oplossing vonden we op De Betteld in Zelhem. In samenwerking met De Betteld en diverse organisaties verblijven van december 2021 tot eind maart 2022 maximaal 50 minderjarige asielzoekers uit verschillende landen in de groepsaccommodatie van de camping. De buurt was meerdere keren geïnformeerd en er zijn heldere afspraken gemaakt. De samenwerking met de buurt en het COA verliep prettig en constructief. Er is coördinatie vanuit de gemeente en er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om deze jonge mensen een veilige plek te bieden. We zijn trots op de hartverwarmende acties uit de samenleving. Onze combinatiefunctionarissen verzorgden het bewegingsonderwijs als onderdeel van het onderwijsprogramma dat het Metzo-college uitvoerde.

We kopen zorg en ondersteuning beter in

Inleiding

Het inkoopproces voor de nieuwe contracten is nog volop bezig. In de eerste helft van 2021 werd de selectiefase van aanbieders succesvol afgerond. De inschrijvingen bieden een mooie inkijk in hoe we als samenwerkende partijen onze inwoners beter kunnen ondersteunen. In de gunningsfase bleek dat de afspraken nog verder verduidelijkt moeten worden. Om hier zorgvuldig op te reageren is de ingangsdatum van de nieuwe contracten verplaatst naar 1 juli 2022. We verlengden tot die datum de huidige open house contractering, een breed opengestelde inkoop.

Resultaten

De afspraken voor dyslexiezorg zijn bekend

De inkoop van dyslexiezorg ging in augustus van start. Deze inkoop leidde tot vijf aanbieders voor de Achterhoek. Met hen maakten we duidelijke afspraken over inzet en kwaliteit, waardoor het aanbod voor inwoners en scholen eenduidig was.

In regionaal verband werken zorg, gemeenten en andere organisaties samen

In de regionale samenwerking via de 8RHK ambassadeurs en de thematafels Gezondste Regio en Onderwijs en Arbeidsmarkt stond de samenwerking tussen zorg, gemeenten en andere organisaties centraal. We werkten aan de merkbaarheid en zichtbaarheid van de visie op gezondheid en geluk voor de Achterhoekers. Er liepen een aantal projecten, zoals een project om jongeren zonder werk te activeren en een project om inwoners met laaggeletterdheid te ondersteunen.

De transformatie komt op gang; we zoeken een nieuw financieel evenwicht voor onze zorguitgaven

Inleiding

In het afgelopen jaar leverde het Rijk een bijdrage in de kosten voor Jeugdhulp. Hierdoor was het financiële beeld voor de Jeugdhulp in de eerste helft van 2021 sluitend. In de tweede helft van het jaar zagen we een behoorlijke stijging van de kosten. De perspectieven die we schetsten in de begroting 2021 zetten zich door. Dit biedt een stevig fundament om de zorguitgaven in de komende jaren stabieler en steviger te maken. Als er geen blijvende maatregelen vanuit het Rijk komen, heeft dat gevolgen voor onze lokale situatie. We hebben dan onvoldoende inkomsten voor de persoonlijke ondersteuning.

Resultaten

We sturen beter op de zorgvragen in het sociaal domein

We kregen meer grip op de instroom van aanvragen voor hulp bij het huishouden. We begeleidden inwoners in de mogelijkheden die ze hadden. En zochten actief de samenwerking met verwijzers om een zorgvraag zo goed mogelijk aan te laten aansluiten bij het dagelijks leven van de inwoner. We stemden af met inwoners en het Zorgkantoor of iemand nog steeds een passende indicatie had.

De Werkcarrousel Bronckhorst helpt bij het vinden van werk

Inleiding

Bij het leerwerkbedrijf steeg in het eerste halfjaar het aantal deelnemers sterk als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven waren voorzichtig om mensen aan te nemen waardoor de groep deelnemers van het leerwerkbedrijf groeide. Deze deelnemers werden voorzien van werk en/of activiteiten en begeleiding op de werkvloer. Door deze begeleiding naar werk, de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt daalde in het tweede halfjaar het aantal deelnemers enorm.

Resultaten

De Werkcarrousel heeft effect

In 2021 stroomden 35 mensen in de Werkcarrousel in en 22 mensen uit. Veel deelnemers van de Werkcarrousel stroomden uit richting werk bij reguliere bedrijven. Ook binnen de Werkcarrousel groeide het aantal opdrachten. Door de lage instroom van deelnemers is er ruimte voor nieuwe kandidaten.
Binnen de Werkcarroussel zijn ook zeven mensen uit de WSW (Wet sociale werkvoorziening) geplaatst. Het grootste gedeelte van deze groep is in 2020 bij de Werkcarrousel gekomen.

We werken met data van Benchmark Divosa

Inleiding

Een groot percentage inwoners dat gebruik maakt van een uitkering stroomt snel uit. Hierdoor is het aantal uitkeringsgerechtigden laag ten opzichte van de regionale en landelijke cijfers. Door de inzet van het sociaal team en gebruik te maken van de Werkcarrousel Bronckhorst helpen wij deze kwetsbare groep op het gebied van werk en inkomen snel richting werk of scholing.

Resultaten

Bronckhorst scoort goed bij de uitstroom van uitkeringsgerechtigden

Volgens een benchmark doen wij onze werkzaamheden binnen de Participatiewet goed. Door onder andere loonkostensubsidie als re-integratie-instrument begeleiden we uitkeringsgerechtigden richting werk. Met name jongeren (18-27 jaar) en ouderen (vanaf 55 jaar) stroomden in. Maandelijks stromen er gemiddeld acht mensen in en ruim 10 mensen uit. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van een uitkering Participatiewet daalde van 271 (1 januari 2021) naar 251 (1 december 2021).
De mensen die een uitkering ontvingen zijn goed in beeld bij de sociaal consulenten. We boden ondersteuning op maat om ze weer aan de slag te helpen. De kosten per uitkeringsgerechtigde waren ongeveer € 1.000 per persoon lager dan het landelijk gemiddelde. Ook hadden mensen gemiddeld een jaar korter een uitkering dan het landelijke gemiddelde van 65 maanden. In 2021 stroomden er 18,2% uitkeringsgerechtigden uit naar een betaalde baan. Gezien de hoge instroom van jongeren legden we de focus op begeleiding naar een opleiding voor een startkwalificatie met als doel een duurzame uitstroom. Hierdoor stroomden er minder uitkeringsgerechtigden uit naar een betaalde baan ten opzichte van 2020 (21%).

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kent instroom vanuit andere gemeenten

Inleiding

Naast de inwoners die vallen onder de Participatiewet, is er een groep inwoners die gebruik maakte van een oude regeling, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze regeling is voor mensen die door een lichamelijk, psychische of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Sinds 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe mensen meer in in de WSW. Alleen mensen die voor 2015 een WSW indicatie hadden, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie. Deze groep begeleiden we zoveel mogelijk naar regulier werk of zij stromen uit naar WIA of AOW. We kennen 159 WSW-medewerkers, waarvan 66 medewerkers werkzaam zijn bij Laborijn (voormalige WEDEO) en de resterende 93 personen in dienst zijn van de gemeente en begeleiding krijgen van de sociale consulenten. In 2020 waren dat er respectievelijk 64 en 98. De groei bij Laborijn komt door verhuizingen van andere gemeenten naar Bronckhorst.

Resultaten

We kennen de WSW-medewerkers van Laborijn

In 2021 hebben we volop ingezet om alle WSW medewerkers die in Bronckhorst wonen en bij Laborijn onder contract staan te leren kennen. Ook weten we of ze gebruik maken van een vorm van ondersteuning binnen het sociaal domein van Bronckhorst. De WSW medewerkers die in Bronckhorst wonen hebben allemaal een vaste contactpersoon bij de gemeente waarbij ze terecht kunnen voor ondersteuningsvragen. Omdat deze begeleiding intensief is, zetten we hier het afgelopen jaar extra menskracht voor in.

De gemeenschappelijke regeling Delta wordt beëindigd

We voeren vanaf eind 2018 de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zelfstandig en onder eigen regie uit. Daarbij zoeken we de samenhang met de Participatiewet. Op deze manier kunnen wij invulling geven aan een samenhangende uitvoering van de gemeentelijke re-integratie taken. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta beëindigden we op 1 januari 2020. Op 30 november 2021 namen wij het besluit om het bestuur van de GR Delta te ontheffen van haar taken en verantwoordelijkheden. Het negatieve resultaat over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 bedroeg € 280.766 en kwam ten laste van de Algemene reserve van GR Delta. Het resterende totale positieve liquidatie saldo van € 369.443 werd verdeeld over de drie gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. Voor ons betekent dit een bedrag van € 135.955. Dit bedrag namen we mee in de afwikkeling van de bestemmingsreserve sociaal domein.
Het sociaal team begeleidt de WSW medewerkers die vanuit de GR Delta komen. Net als in 2020 zit 93% op een passende plek en een aantal gerevalideerden wacht nog op een plek bij een reguliere werkgever. Het percentage WSW-medewerkers die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector is van 76% naar 68% gegaan. Dit heeft te maken met langdurige zieken die op termijn uitstromen naar een WIA-uitkering. Deze regeling kent een sterfhuisconstructie, waardoor bij een minimale verandering de cijfers snel een ander beeld geven.