Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Reserves

Saldo begin jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo einde jaar

Algemene reserve

45.906

4.069

30.804

19.171

Algemene reserve

45.906

4.069

30.804

19.171

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

-

-

412

Derving Nuondividend

861

-

287

574

Gemeentehuis

5.007

-

177

4.830

Minimafonds

50

-

6

45

Sociaal domein

978

2.459

3.438

-

Bovenwijkse voorzieningen

1.871

235

-

2.106

Investeringsagenda Kapitaallasten

-

20.800

-

20.800

Investeringsagenda Bijdragen ineens

-

3.000

80

2.920

Bestemmingsreserves

9.180

26.494

3.988

31.687

Totaal reserves

55.085

30.563

34.792

50.857

Het resultaat over het boekjaar 2020hebben we volgens het raadsbesluit van 24 juni 2021 over de Jaarstukken 2020verwerkt.

Algemene reserve

De Algemene reserve is bestemd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en voor het financieren van gewenste incidentele zaken. We zien de Algemene reserve vooral als buffer en weerstandscapaciteit voor onverwachte situaties en het zich daardoor manifesteren van risico’s.

In 2021 is in totaal € 4.069.000 toegevoegd aan de Algemene reserve en € 30.804.000 onttrokken. Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de afzonderlijke posten.

Mutaties algemene reserve in 2021 (x € 1)

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat 2020

4.069.101

Resultaatbestemmingen 2020

4.069.101

Vorming BR Investeringsagenda kapitaallasten

20.800.000

Vorming BR Investeringsagenda incidenteel

3.000.000

Storting BR Sociaal domein

2.000.000

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

680.000

Ozb; project converteren objecten m3 naar m2

140.000

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij

100.000

Gebiedsprocessen bedrijventerreinen / revitaliseren

10.000

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

5.000

Totaal mutaties

4.069.101

30.804.101

Bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

Het project revitaliseren bedrijventerreinen werd in 2017 afgerond. De reserve gebruiken we in 2022 voor het project Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem.

Derving Nuondividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve en valt in de periode 2010 tot en met 2025 jaarlijks gedeeltelijk en aflopend vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. Voor 2021viel € 287.000 vrij.

Gemeentehuis

Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis is uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen deze bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks laten we een gedeelte vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 150.000). Daarnaast hebben we in 2010 tweederde deel van de 'IZA-middelen' toegevoegd aan deze bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten van de in het gemeentehuis aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen (€ 12.000). In 2017 hebben we de verkoopopbrengst van de werf in Hengelo hieraan toegevoegd. Daaruit valt ook jaarlijks een deel vrij ten gunste van de exploitatie van de bestaande werf (€ 15.000).

Minimafonds

De reserve komt voort uit een nalatenschap van Mej. M.J. Becking uit Zelhem. Het vruchtgebruik is bestemd voor ‘armen en behoeftigen’ uit Zelhem. De hoofdsom bedroeg ƒ 20.000 in 1880. Het fonds is in 1997 samengevoegd met de reserve Asielzoekers (raadsbesluit 30 oktober 1997). Beiden zijn bestemd om de minima te ondersteunen. In 2009 is het fonds omgevormd van een voorziening naar een bestemmingsreserve. In 2021 hebben we 7 keer over deze reserve beschikt voor in totaal € 5.700.

Sociaal Domein

Bij de Perspectiefnota 2022-2025 hebt u besloten de bestemmingsreserve Sociaal domein op te heffen. Dit hebben wij verwerkt in deze jaarrekening. Hieraan voorafgaand hebben wij in overeenstemming met uw besluit € 2.459.000 toegevoegd en het resultaat van het Sociaal domein over 2020 € 1.380.000 onttrokken. Dat saldo van de bestemmingsreserve (€ 2.057.000) zetten wij in voor het tekort op het sociaal domein over 2021 en het vormen van de nieuwe bestemmingsreserve (Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning).

Bovenwijkse voorzieningen

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling ruimtebeslag (zoals bedrijvigheid, verdichting mens of extra verkeersbewegingen) tot gevolg heeft, vragen wij bijdragen van de initiatiefnemers op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2016 worden deze, via de resultaatbestemming, gestort in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen (overeenkomstig het BBV). Toegevoegd is € 235.000 (resultaatbestemming 2020).
Uitvoering van bovenwijkse plannen betalen wij met deze bijdragen. De prioritering van de projecten is in februari 2017 door u vastgesteld en beperkt zich tot: parkeren Bronckhorst, infrastructuur glasvezelkabelnetwerk, dorpsranden / landschap en het vastgoed transitiefonds. In 2021 hebben we geen bestedingen ten laste van de reserve gebracht.

Investeringsagenda: kapitaallasten en bijdragen ineens

Op basis van de Perspectiefnota 2021-2024 en de Programmabegroting 2021 hebben we de bestemmingsreserves Kapitaallasten Investeringsagenda en Bijdragen ineens Investeringsagenda gevormd. Hiervoor is € 23,8 mln afgezonderd vanuit de Algemene reserve. Met deze bestemmingsreserves financieren wij de toekomstige opgaven van Bronckhorst. Voor 2021 is € 80.000 ingezet voor de voorbereidingskosten Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden (Keijenborg).

Saldo na bestemming

Saldo na bestemming

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- rekeningsaldo

9.424

2.924

De exploitatierekening sluit met een voordelig saldo van € 9.424.000  tegen een geraamd voordelig saldo na wijzigingen van € 3.679.000. Voor een toelichting verwijzen we u naar de inleiding, daar staat een tabel met een totaaloverzicht van baten en lasten.