iconHoe financieren we ons bezit

We financieren onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Met het eigen vermogen bedoelen we de Algemene en bestemmingsreserves. Het vreemde vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en de voorzieningen. In het onderstaande overzicht geven we dit weer.

1-1-2021

31-12-2021

Te financieren (A)

materiële vaste activa

59.910

57.130

financiële vaste activa

9.724

11.948

grondenexploitaties

809

1.292

Saldo A

70.442

70.371

Financieringsmiddelen (B)

leningen o/g

14.894

13.851

reserves en voorzieningen

68.794

72.002

Saldo B

83.689

85.853

Financieringstekort (A - B)

-

-

Financieringsoverschot (B - A)

13.247

15.482

We hebben een financieringsoverschot

We hebben meer financiële middelen (€ 16,2 mln) dan dat we nodig hebben om onze inversteringen te financieren. In het overzicht is een toename te zien van het financieringsoverschot. De toename kunnen we grotendeels verklaren doorhet achterlopen van investeringen ten opzichte van de beschikbaargestelde kredieten, het rekeningoverschot en het al ontvangen van (voorschotten op) rijksbijdragen waarvan de besteding nog moet plaatsvinden of moet worden terugbetaald (project Vitaliseren verouderde woongebieden, Tozo-regeling). Het overschot aan financieringsmiddelen brengen we onder bij het Rijk (schatkistbankieren). Het financieringsoverschot zal in 2022 snel dalen door investeringen vanuit de Investeringsagenda.

De investeringen van 2021

We investeerden ongeveer € 1,9 mln in materiële vaste activa en hebben voor € 2,9 mln afgeschreven. Van de vervangingsinvesteringen in rioleringsprojecten brachten we € 600.000 ten laste van de hiervoor gevormde voorziening.

Veel ging naar nieuwe investeringen. Geïnvesteerd hebben we in rioleringsprojecten (€ 1.009.000), milieuparkjes en PMD-containers (€ 196.000), fietsstroken (€ 240.000) en overige kleinere investeringen. Daarnaast hebben we het Planbos in Steenderen en het Station in Vorden aangekocht (€ 461.000).

Door het voornemen bezittingen (panden) te verkopen, schrijft het BBV voor dat we de boekwaarden daarvan (€ 1.128.000) overhevelen naar voorraden (grondexploitaties).

Het afsluiten van deobligatielening met Alliander verklaart, naast de aflossingen van personeelshypotheken en lening aan Vitens, de stijging van onze financiële vaste activa.

We hebben kavels grond kunnen verkopen in het CPO-project jongerenhuisvesting, de laatste kavels in projecten Steenderdiek en Winkelskamp en een aantal restpercelen op de Vinkenkamp. Hierdoor is de boekwaarde gedaald. De boekwaarde van de te verkopen panden zijn overgebracht van de materiële vaste activa naar voorraden (€ 1.128.000). Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in deelprogramma 2A Passend wonen (2.1.2).

Leningenportefeuille

We namen geen nieuwe leningen op. We losten € 1,0 mln op de leningen af. Aan het einde van het jaar resteert nog een leningschuld van € 13,9 mln.

Reserves en voorzieningen

We haalden per saldo € 7,2 mln uit de reserves. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten(3.4.5) geven we de bestedingen weer. In de toelichting op de balans gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.