iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Programma Zorg en ondersteuning

-29.259

-28.263

-32.654

-31.334

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

2.744

3.184

3.417

3.023

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

38.944

31.867

38.987

36.971

Totaal lasten

41.689

35.051

42.404

39.994

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

80

-

42

62

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

12.350

6.787

9.708

8.597

Totaal baten

12.429

6.787

9.750

8.660

Programma Wonen en leefomgeving

-17.247

-18.319

-19.502

-18.268

2A Passend wonen

lasten

1.509

1.473

2.535

2.277

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

24.090

24.564

26.003

25.568

Totaal lasten

25.599

26.037

28.538

27.844

2A Passend wonen

baten

1.428

1.289

2.406

2.274

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

6.925

6.429

6.631

7.303

Totaal baten

8.352

7.718

9.036

9.577

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-2.273

-1.683

-2.214

-954

3A Economie

lasten

1.248

1.658

1.923

1.495

3B Duurzaamheid

lasten

4.974

5.400

4.758

4.732

Totaal lasten

6.222

7.058

6.681

6.227

3A Economie

baten

411

339

339

510

3B Duurzaamheid

baten

3.538

5.036

4.128

4.763

Totaal baten

3.949

5.375

4.467

5.273

Programma Bestuur

-2.713

-2.775

-2.960

-2.488

4A Besturen

lasten

3.103

3.171

3.391

2.958

4A Besturen

baten

391

396

431

470

Totaal programma's

-51.492

-51.040

-57.329

-53.044

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

666

593

673

644

baten

7.839

7.900

7.900

7.913

saldo

7.173

7.307

7.227

7.270

- Algemene uitkering

lasten

baten

53.847

53.662

57.257

58.052

saldo

53.847

53.662

57.257

58.052

- Dividenden

lasten

-

4

5

5

baten

540

320

501

501

saldo

540

316

496

496

- Saldo financieringsfunctie

lasten

780

738

740

733

baten

718

1.050

744

691

saldo

-62

313

4

-42

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

285

2.112

435

990

baten

321

-

20

829

saldo

36

-2.112

-415

-160

Totaal algemene dekkingsmiddelen

61.535

59.485

64.569

65.616

Overhead

lasten

9.889

9.965

10.970

10.699

baten

377

243

243

398

saldo

-9.512

-9.723

-10.728

-10.301

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

lasten

baten

saldo

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten (A)

531

-1.277

-3.488

2.271

Toevoeging aan de reserves

-

-

459

459

Onttrekkingen aan reserves

2.393

1.079

7.626

7.612

Saldo mutaties reserves (B)

2.393

1.079

7.167

7.152

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

-

-198

-

-

Rekeningoverschot

2.924

-

3.679

9.424