iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Lasten:

2A Passend wonen

1.509

1.473

2.535

2.277

2B Aantrekkelijke leefomgeving

24.090

24.564

26.003

25.568

Totaal lasten:

25.599

26.037

28.538

27.844

Baten:

2A Passend wonen

1.428

1.289

2.406

2.274

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.925

6.429

6.631

7.303

Totaal baten:

8.352

7.718

9.036

9.577

Saldo:

2A Passend wonen

-82

-183

-129

-2

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-17.165

-18.136

-19.373

-18.265

Saldo totaal:

-17.247

-18.319

-19.502

-18.268

Financiële afwijkingen

2A PASSEND WONEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

8-2_  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

149

V

8-3_  Wonen en bouwen

-22

N

Totaal 2A

126

V

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

0-3_  Beheer overige gebouwen en gronden

10

V

1-1_  Crisisbeheersing en brandweer

-16

N

1-2_  Openbare orde en veiligheid

198

V

2-1_  Verkeer en vervoer

154

V

2-2_  Parkeren

-

V

2-5_  Openbaar vervoer

-

V

4-1_  Openbaar basisonderwijs

1

V

4-2_  Onderwijshuisvesting

85

V

4-3_  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

57

V

5-1_  Sportbeleid en activering

-12

N

5-2_  Sportaccommodaties

-18

N

5-3_  Cultuur-presentatie, productie, particip

4

V

5-4_  Musea

-

V

5-5_  Cultureel erfgoed

-26

N

5-6_  Media

-71

N

5-7_  Openbaar groen en (openlucht)recreatie

452

V

7-2_  Riolering

-3

N

7-5_  Begraafplaatsen en crematoria

39

V

8-1_  Ruimtelijke ordening

252

V

Totaal 2B

1.107

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2020

Besteed in 2021

Restant krediet

Vervanging instructieruimtes brandweer

2021

28

-

-

28

Reconstructie Dorpstraat Halle

2019

190

2

31

157

Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem

2021

550

-

10

540

Reconstructie Oltmansstraat Steenderen

2021

1.195

-

-

1.195

Rode fietsstroken Drempt en Laag Keppel

2021

250

-

240

10

Aankoop plantenbos Steenderen

2021

93

-

93

-

Riool Dorpstraat Halle

2020

320

42

276

2

Renovaties IBA's

2020

47

26

20

1

Afkoppelen

2019

619

270

101

247

Vervanging vrijvervalriolering

2020

655

68

237

351

Verbetering vrijverval riolering

2020

101

-

21

81

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2020

419

-

99

320

Renovatie gemalen en drukr. electro

2021

193

-

194

-1

Renovatie gemalen en drukr. civiel

2020

18

-

18

-

Renovatie IBA's

2021

69

-

33

36

Afkoppelen

2020

110

-

-

110

Vervangen vrijvervalriolering

2021

589

-

-

589

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2021

402

-

-

402

Renovatie gemalen en drukr. electro

2021

31

-

22

9

Renovatie gemalen en drukr. civiel

2021

18

-

9

9

Renovatie IBA's

2021

28

-

-

28

Afkoppelen

2021

246

-

-

246

ICT toepassingen Omgevingswet

2020

65

26

-

39

Aan- en verkoop Station Vorden

2021

359

-

371

-12

Materieel buitendienst, lopende kredieten

div.

829

49

48

733

Investeringen Programma 2

7.425

482

1.824

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Invoering Omgevingswet implementatiekosten (PP19/PPN20)

R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20) / (1eTR 20 en 2eTR20)

Algemene reserve

680

Onderhoud bomen

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

84

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

100

Plan Bloemenbuurt Zelhem

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

25

VO-school Vorden

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

110

Coronacompensatie, maatschappelijke organisaties

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

277

Onderhoud bomen

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

436

Subsidie afkoppelen verharding

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

64

Implementatie Omgevingswet

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

222

Beschikking reserves Programma 2

-

1.998