Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

schuldrestant per 1 januari

14.886

15.926

opgenomen geldleningen

-

-

af: aflossing leningen

1.043

1.040

schuldrestant per 31 december

13.843

14.886

- waarborgsommen

gestort per 1 januari

8

9

vermindering / vermeerdering

-

-1

gestort per 31 december

8

8

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Over de opgenomen leningen is in 2021 gemiddeld 4,5% rente vergoed. In het begrotingsjaar is voor € 647.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 1.047.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:

(bedragen x € 1)

looptijd < 5 jaar

3.999.000

looptijd tussen 5 en 10 jaar  

2.240.000

looptijd langer dan 10 jaar

7.604.000

Totaal

13.843.000