iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Bestuurlijke trekker:

Marianne Besselink / Willem Buunk

Ambtelijke trekker:

Jacqueline Arends

Wat deden we in 2021 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Onze dienstverlening is ons visitekaartje

Inleiding

We zijn een dienstverlenende overheid. We schakelen snel bij veranderingen en zijn behulpzaam voor onze inwoners, bedrijven en organisaties.

Corona heeft afgelopen jaar weer invloed gehad op ons werk en mate van dienstverlening. We hebben gekeken naar dat wat kan en waar we flexibel konden zijn met nieuwe digitale communicatievormen. Uiteraard waren er de fysieke contacten wanneer dit wenselijk en noodzakelijk was. We hebben dit echt gemist en kijken uit naar meer persoonlijke ontmoetingen.

Resultaten

Dienstverleningsconcept 'Onze dienstverlening, ons visitekaartje'

We spraken in ons dienstverleningsconcept af dat de vraag van de inwoner centraal staat, die kan altijd bij ons terecht kunt en kiest zelf hoe contact gezocht wordt. Via internet zijn wij 24/7 bereikbaar en krijgt de inwoner snel en vriendelijk een antwoord. De nieuwe periode voor het uitvoeringsprogramma dienstverlening loopt. Door aangepaste prioritering gedurende de crisisorganisatie stelden we de start en uitvoering van een aantal deelprojecten uit.

Onze producten en diensten voor bedrijven worden steeds meer 'tijd-en-plaats-onafhankelijk'

We maakten het voor notarissen mogelijk om een digitale aanvraag te doen als zij op zoek zijn naar erfgenamen bij een zogenoemd erfgenamenonderzoek. Notarissen kunnen vanaf 2022 digitaal een aanvraag indienen. De zaken worden digitaal opgeslagen en gelijk gearchiveerd.

We voeren wettelijke verplichtingen uit

De wet open overheid (Woo) was één van de deelprojecten van het uitvoeringsprogramma. De voorbereidingen voor de wet die in 2022 ingaat, zijn in volle gang. Het doel van de wet is een transparante overheid die uit eigen beweging informatie openbaar maakt, waardoor overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

We versterken onze digitale vaardigheden

De digitale vaardigheden van inwoners, organisaties en bedrijven in contacten met ambtenaren werden steeds beter. Zo werkten we, ingegeven door de maatregelen rondom Corona, met inwonersavonden veel samen met Teams. Uiteraard vinden we fysiek contact erg prettig, tegelijkertijd zien we dat de opkomst bij digitale bijeenkomsten met inwoners vaak hoger is dan bij de fysieke bijeenkomsten. We richtten ons binnen de gemeentelijke organisatie op het verbeteren van digitale vaardigheden en manieren van samenwerken. Zo gaven we aan collega’s digitale schrijfcursussen en werkten we hard aan het nieuwe sociale intranet.

We zijn een dienstbare overheid

Inleiding

2021 was het laatste volledige kalenderjaar van onze coalitie ‘Gewoon doen!’. Door corona was het echter wel weer een ander jaar dan we hadden gehoopt. Dit had wederom een grote impact op de samenleving. We zijn trots op de flexibiliteit van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ondersteunden de samenleving en bleven met inwoners en organisaties in verbinding. Door onze werkzaamheden te prioriteren creëerden we ruimte voor de taken die met deze pandemie gepaard gingen, zoals extra ondersteuning aan ondernemers en maatschappelijke organisaties en het afronden van een aantal ambities vanuit ons coalitieprogramma. De sociale teams bleven open om de zorg dichtbij te kunnen leveren voor die inwoners die dit het meest nodig hadden. We hielden contact met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, onder meer via onze gebiedsambtenaren, accountmanagers economie en combinatiefunctionarissen. Op die manier hielden we vinger aan de pols en konden we waar nodig snel reageren.

Resultaten

We zorgen ervoor dat de samenleving weet hoe zij kunnen deelnemen

We legden heldere afspraken vast over participatie en betrokkenheid bij initiatieven in de openbare ruimte, onder andere in de participatieaanpak ‘Samen maken we Bronckhorst´. Via een stappenplan geven we aan op welke manieren wij inwoners en organisaties kunnen betrekken bij nieuw beleid of aanpassingen in de leefomgeving. Concrete voorbeelden hiervan waren de werkwijze in de bloemenbuurt in Zelhem, herinrichting van de Dorpsstraat in Halle en de totstandkoming van de omgevingsvisie '2keer mooier'.

De accountmanagers economie, gebiedsambtenaren en combinatiefunctionarissen hadden hierin een verbindende schakel tussen de samenleving en de gemeente.

We stimuleerden inwoners en partijen om met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen in hun buurt of gebied. De handreiking en infographic in de participatieaanpak ‘Samen maken we Bronckhorst’ bieden voor initiatiefnemers een ondersteuning.

We zijn duidelijk over de begeleiding bij omgevingsvergunningen

Voor veel initiatiefnemers is het doen van een aanvraag omgevingsvergunning geen dagelijkse bezigheid. De basisinformatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning plaatsten we overzichtelijk op de website. Tijdens de lockdown, waarbij fysieke overleggen niet mogelijk waren, gaven we telefonisch of digitaal zo goed mogelijk uitleg. Nu er meer ruimte is voor fysieke overleggen, bieden we die mogelijkheid opnieuw aan.

Door de grotere hoeveelheid aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken in combinatie met de krappe personeelsbezetting liepen de wachttijden op. De aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen is gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen een besluit moet worden genomen. Daar ligt onze prioriteit. Bij aanpassingen van bestemmingsplannen informeerden we initiatiefnemers van ’principe-medewerkingen’ over de langere doorlooptijd.

We vergroten de zelfredzaamheid van de samenleving

De samenleving van Bronckhorst kenmerkt zich door een actieve en initiatiefrijke houding. Deze ondersteunden wij met de inzet van de gebiedsambtenaren. Zij bleven goed in contact met partijen en inwoners in Bronckhorst. We koppelden een aantal DBO’s aan elkaar om bij elkaar te kijken welke positie ze hebben in de verschillende kernen en hoe ze hun rol binnen een gemeenschap kunnen vervullen. Op inhoud waren er minder initiatieven dan de jaren daarvoor. Inwoners en organisaties wisten de gebiedsambtenaren goed te vinden voor vragen of onduidelijkheden. Vaak werd de verbinding gelegd met een specifieke collega, of werd de vraag doorgezet naar andere organisaties. De initiatiefnemers van een nieuwe sportaccommodatie in Halle werden gekoppeld aan de werkgroep in Keijenborg, die daar samen met gemeente en andere partijen een nieuwe sportaccommodatie ontwikkeld. Op die manier konden ze hun ervaringen met elkaar delen. De gebiedsambtenaren waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Martinushuus in Baak. Hoewel het plan wat voorlag nu niet doorgaat, blijven we betrokken en blijven we met de partijen op zoek naar ander opties.

We zorgen ervoor dat de samenleving initiatief kan nemen

Dit jaar kwam de gemeentelijke bijdrage beschikbaar en kon de realisatie van het multifunctionele sportcomplex in Keijenborg starten. Dit is een mooi voorbeeld waar een wens en inzet uit de samenleving in samenwerking met de gemeente concreet werd.

De gebiedsambtenaren spelen een rol om bij kleinere initiatieven in de samenleving te ondersteunen. Zo werd op initiatief van jongeren na een gezamenlijke zoektocht een geschikte plek gevonden voor een trapveldje in Wichmond. Bij de uitwerking en projecten van de Investeringsagenda en de projecten van de werkgroepen vitale kernen zal dit onze rol zijn.

We bepalen of we doorgaan met de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon werd 72 keer benaderd voor ondersteuning bij vragen en/of klachten van inwoners. De vertrouwenspersoon gaf zelf aan dat er veel goed gaat en complimenteerde ons met de algemene houding en gedrag. Hij gaf de organisatie leerpunten mee om dienstverlening te verbeteren. De vertrouwenspersoon vervulde een brugfunctie tussen de organisatie en de inwoner. In het gesprek tussen inwoners en de vertrouwenspersoon blijkt vaak dat vragen en onduidelijkheden met extra uitleg van de gemeente vaak helderheid geven en niet leiden tot klachten. De toch ingediende klachten door inwoners werden duidelijker opgesteld. In de periodieke rapportage deelde de vertrouwenspersoon zijn bevindingen en aanbevelingen aan de organisatie. De evaluatie over de inzet van de vertrouwenspersoon schoven we door naar eerste helft 2022.

We ondersteunen de 1,5 metersamenleving

Inleiding

Velen zijn geraakt door de coronacrisis en de onzekerheid over de toekomst hierdoor. De flexibiliteit van zoveel vrijwilligers van evenementenorganisaties en het verenigingsleven, om elke keer te blijven kijken wat wel mogelijk is, bewonderingswaardig. Onze inwoners hebben behoefte om vooruit te kunnen kijken. De coronacrisis leidde ook tot waardevolle verbindingen die de samenleving sterker maken. Als gemeente vervullen we een rol in het informeren en ondersteunen van de samenleving.

Resultaten

We ondersteunen de 1,5 meter samenleving en informeren onze inwoners proactief

In het begin en eind van 2021 zaten we door de landelijke hoge coronacijfers en druk op de zorg in lockdown. Dit had grote impact op onze inwoners. We hielden inwoners op de hoogte van de coronamaatregelen en informeerden hen steeds direct over wijzigingen of regelingen waar ondernemers of verenigingen gebruik van konden maken. Dit deden we via onze gemeentelijke communicatiekanalen, zoals huis-aan-huisblad Contact en sociale media, maar natuurlijk ook via onze accountmanagers voor ondernemers en de combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen ondersteunden de sportorganisaties bij de invoering van nieuwe maatregelen en het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Door de (fysieke en digitale) collegebezoeken bleven we in verbinding met veel verschillende partijen in de samenleving.

We hebben een actueel beeld met het ’dashboard Corona’

Om een goed beeld te hebben van de effecten van corona op de samenleving maakten we ook gebruik van diverse data. We creëerden met een dashboard een totaaloverzicht met data van de GGD, het RIVM, de Achterhoekmonitor en onze eigen data. Het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en het team bevolkingszorg (TBZ) hadden daarmee altijd de beschikking over actuele gegevens over; positieve tests (waardoor we tijdig mogelijke besmettingshaarden inzichtelijk konden krijgen en hiernaar konden handelen), de vaccinatiegraad in de verschillende leeftijdsgroepen én de effecten van de maatregelen op ondernemers (waaronder faillissementen en het gebruik van de verschillende regelingen), en de geestelijke gezondheid van onze inwoners (op basis van de GGD monitor) waardoor we kwetsbare inwoners gerichter konden helpen.

We ondersteunen inwoners in de 1,5 meter samenleving

Om in de lockdown periodes in contact met de samenleving te blijven, zochten we andere vormen om persoonlijk met inwoners af te spreken. Digitaal en telefonisch spraken we met DBO’s en inwoners. Waar dat kon werden er wandelafspraken gemaakt of buiten afgesproken. Burgemeester Besselink sprak met kleine groepen inwoners onder het genot van een ’digitaal kopje koffie’. Met verschillende beroepsgroepen zoals de kappers, schoonheidsspecialisten, horeca en met leerlingen van het Kompaan sprak zij over de persoonlijke gevolgen van de maatregelen. Via brieven in het Contact deelde zij persoonlijke ondersteuning voor alle inwoners. Daarnaast sprak zij met een paginagrootte kerstkaart haar waardering uit aan alle inwoners. Het jaar werd afgesloten met de ‘hart onder de riem-actie’, waarbij we met de gebiedsambtenaren en accountmanagers bij horeca, detailhandel, scholen en verzorgingshuizen langsgingen met een banketstaaf in de vorm van een hart om in de lockdown rondom kerst deze ondernemers letterlijk een hart onder de riem te steken.

We werken actief samen in de regio

Inleiding

We zijn een gemeente die van buiten naar binnen werkt. Onze organisatie en ons bestuur zijn voortdurend in ontwikkeling. Een goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere overheden is daarbij belangrijk.

Resultaten

We werken smart samen

In ons coalitieakkoord was regionale samenwerking één van de speerpunten. Dit betrof de rol van inwoners en bedrijven, maar ook het versterken van de rol van de gemeenteraad. In dat kader maakte Moventem voor ons een 360 graden scan van alle samenwerkingsverbanden waarin de gemeente opereert. We kregen overzicht en inzicht in alle samenwerkingsverbanden. Uit de scan blijkt dat de samenwerkingsverbanden waarin Bronckhorst actief is, zich goed verhouden tot de eigen strategische opgaven. Bovendien constateerden we dat er een duidelijk verband is tussen de tijdsinvestering en bijdrage van een samenwerkingsverband aan die strategische opgaven.

Uit de evaluatie over de nieuwe structuur van de Achterhoek Ambassadeurs bleek dat de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de Achterhoek op inhoud, cultuur en proces verbeterd was. De samenwerking met onderwijs en ondernemers kreeg in de Achterhoek Board en de thematafels steeds betere invulling. De democratische legitimiteit van de samenwerking wordt via de Achterhoek Raad vormgegeven en bevorderde het regionaal denken van raadsleden. Met onze afvaardigingen in de Achterhoek Board, thematafels, Achterhoek raad en het Algemeen Bestuur nemen we de aanbevelingen uit de evaluatie ter hand.

Projecten binnen de regiodeal krijgen vorm

De regiodeal tussen het Rijk en de Achterhoek loopt tot 2022. Afgelopen jaar zijn er veel projecten ingediend en gestart. In Bronckhorst ging het om Proefboerderij De Marke, een haalbaarheidsonderzoek over het gebruik van biogas en waterstof en in Hengelo kwam een project om te komen tot een compacter winkelgebied zonder leegstand.

Regionaal werken we samen binnen het Datalab GO

Samen met zeven andere regiogemeenten realiseerden we het Datalab GO. Dit is een team van mensen dat deze gemeenten ondersteunt bij het werken met data. Datalab GO gaf inmiddels op de thema’s Landschappelijke kwaliteit, corona-effecten Lange Termijn en Ondermijning, uitgebreid inzicht in de situatie van de deelnemende gemeenten. Deze informatie wordt gebruikt als onderbouwing van beleid of uitvoeringsprogramma’s. Bronckhorst is gastheer voor het Datalab GO. Het team is ’gehuisvest’ in onze organisatie en ons kantoor.

We zijn landelijke gesprekspartner en werken grensoverschrijdend samen

Een belangrijk samenwerkingsverband voor de gemeente is de P10. Deze vereniging is afgelopen jaar uitgebreid tot 29 leden. Afgelopen jaar stelde de P10 de Agenda platteland op met belangrijke thema’s voor de P10 gemeenten zoals landbouw en leefbaarheid in de kernen om in te brengen bij de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet. De VNG voerde lobby voor de gemeenten met name op het gebied van de financiën. Door corona vonden alle vergaderingen digitaal plaats.

Op 25 september 2019 werd de bestuursopdracht ‘Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek’ (GROS) vastgesteld binnen de Regio Achterhoek. Ondanks corona lukte het om het netwerk binnen en buiten de regio te vergroten en verder uit te bouwen. De regio Achterhoek is mede door de Duitsland-coördinatoren beter aangehaakt op de structuren van de EUREGIO en zichtbaarder geworden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2015

Real. 2018

Real. 2020

Real. 2021

Doel 2022

Dienstbare overheid

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Algemene dienstver-leningonder-zoek

7,24

2013

7,38

7,42

7,1

ntb*

7,8

Percentage respondenten die een onvoldoende geven

Algemene dienstver-leningonder-zoek

11%

2013

7%

9%

12%

ntb*

7%

* Dit onderzoek is eens in de 2 jaar

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Demografische druk (som aantal personen tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar)

CBS 2021

84,5%

85,5%

85,9%

73,7%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

3

Mens - Vertrek wethouder; Mens - Onvrijwillig vertrek wethouder

De voorziening voor wachtgeld niet toereikend is.

Financieel - Uitbetalen van (langdurige) wachtgeldverplichtingen; Voorziening moet worden aangevuld uit andere middelen; Niet financieel - Naast een aanvulling van de voorziening uit andere middelen kan dit tot imagoschade leiden

10%

€ 1.000.000

4