iconWe volgen beleid voor invordering en kwijtschelding van belastingen

Als wij ons kwijtscheldingsbeleid vaststellen, dan passen we daarmee de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die ze afwijzen, toetsen zij namens ons vervolgens op basis van het minimabeleid.

Welke ontwikkelingen zagen wij?

Bij de invordering zien we geen gevolgen voor de belastingen vanwege corona

Van de aanslagen die na de laatste vervaldatum open blijven staan, wordt altijd de invordering opgestart. Sinds 2021 doet GBTwente het hele traject met eigen personeel, ook voor de stappen waar voor die tijd een deurwaarderskantoor werd ingezet.

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2019

2020

2021

Betalingsherinneringen (vanwege coronamogelijkheden)

1.404

-

Aanmaningen

1.742

894

1.460

Dwangbevelen

635

418

572

Bezwaarschriften WOZ (telefonisch)

97

83

Bezwaarschriften WOZ (schriftelijk)

425

718

710

Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

420

361

459

Saldo belastingvorderingen vanwege corona (x € 1.000)

-

61

-

Verloop saldo totaal belastingvorderingen (x € 1.000)

373

366

381

We hebbenonvoldoende budget voor de uitgaven voor kwijtschelding

We verleenden kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hadden. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hebben we € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (€ 65.000) en rioolheffing (€ 90.000).

In deze tabel ziet u de werkelijke aantallen en uitgaven. Die zijn hoger dan de raming en vraagt onze aandacht bij de (toekomstige) besteding van de budgetten voor participatie, waarvan kwijtschelding een onderdeel is.

Gegevens kwijtschelding (aantallen)

2019

2020

2021

Verzoeken

509

495

543

Gehonoreerd

460

529

541

Beroepschriften

2

6

5

Bedrag verstrekte kwijtschelding (in €)

172.000

188.610

219.438

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (in €)

23.992

28.176

36.182