Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

46.103

498

214

1.897

44.491

af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)

-

-

1.128

-

-1.128

- per saldo investeringen met economisch nut

46.103

498

1.342

1.897

43.363

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

11.826

1.226

614

913

11.524

- investeringen met maatschappelijk nut

1.980

375

-

113

2.243

Totaal materiële vaste activa

59.910

2.099

1.956

2.923

57.130

De afzonderlijke investeringen staan weergegeven in de investeringsplannen. Daarin staat het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in 2021. De overzichten zijn opgenomen in de toelichting op de programma's onder het kopje 'Wat heeft het gekost' (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De regel 'Voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)' betreft de voormalige scholen De Mammoet in Velswijk en De Vordering in Vorden en het stationsgebouw in Vorden.

De materiële vaste activa zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

4.727

-

258

29

4.440

- bedrijfsgebouwen

37.992

371

1.070

1.391

35.901

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

9.419

1.030

614

557

9.278

- vervoermiddelen

1.441

2

-

240

1.203

- machines, apparaten en installaties

1.220

188

9

125

1.275

- overige materiële vaste activa

3.132

132

5

469

2.790

Totaal MVA econoomisch nut

57.929

1.723

1.956

2.810

54.887

MVA maatschappelijk nut

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

1.980

375

-

113

2.243

Totaal MVA maatschappelijk nut

1.980

375

-

113

2.243

Totaal materiële vaste activa

59.910

2.099

1.956

2.923

57.130