Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kasgeldleningen

-

-

- banksaldi

-

-

- overige schulden

8.831

6.421

Totaal

8.831

6.421

De overige schulden hebben voor € 6.341.000 betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 1.805.000 op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. Voor verstrekt bedrijfskapitaal op basis van het BBZ, inclusief Tozoregeling, is een terugbetalingsverplichting van € 685.000 opgenomen. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.