iconBalans

ACTIVA

2021

2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

43.363

46.103

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.524

11.826

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2.243

1.980

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

2.386

95

- overige langlopende geldleningen

9.257

9.323

Totaal vaste activa

69.078

69.633

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

164

809

- gereed product en handelsgoederen

1.128

-

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen

5.233

4.299

- rekening-courantverhouding met het Rijk

18.704

15.724

- overige vorderingen

3.013

3.107

Liquide middelen

- kas- en banksaldi

268

274

Overlopende activa

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.759

2.100

Totaal vlottende activa

30.270

26.313

Totaal generaal

99.348

95.946

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat

-

-

PASSIVA

2021

2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

19.171

45.906

- bestemmingsreserves

31.687

9.180

- gerealiseerde resultaat

9.424

2.924

Voorzieningen

11.721

10.785

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

13.843

14.886

- waarborgsommen

8

8

Totaal vaste passiva

85.853

83.689

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- overige schulden

8.831

6.421

Overlopende passiva

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.808

1.368

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.856

4.469

Totaal vlottende passiva

13.495

12.257

Totaal generaal

99.348

95.946

Borg- en garantiestellingen

40.900

40.834