iconDe budgetten voor grondexploitatie

Grondexploitaties voor bedrijfsgebieden

Na aftrek van gemaakte kosten verwachten we uit kavelverkoop Vinkenkamp in Zelhem een resultaat van ongeveer € 252.000.

We sloten de grondexploitaties Steenderdiek in Steenderen en Winkelskamp in Hengelo in 2021 af. Het nadelig resultaat van Steenderdiek is € 29.000. Winkelskamp had een positief resultaat van € 155.000.

In 2021 is de grondexploitatie voor de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem vastgesteld. Op grond van de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording hebben wij voor het verwachte verlies een voorziening getroffen van € 500.000.

Er hoeft geen verliesvoorziening meer te worden getroffen voor de grondexploitatie A18 bedrijvenpark. De geactualiseerde verkopen zijn positief. De vrijval van onze voorziening bedraagt circa € 182.000. De gemeente Doetinchem voert deze exploitatie uit.

Vrijgekomen accommodaties

We hadden in 2021 voor de voormalige schoollocaties de Bongerd in Hoog-Keppel en de Mammoet in Velswijk (in totaal zeven objecten) circa € 81.000 aan projectkosten. Deze kosten vangen we op uit de toekomstige opbrengsten. Die vallen grotendeels in 2022. De verwachte winst is na aftrek van de boekwaarden circa € 700.000.

CPO jongerenhuisvesting

We verwerkten in 2021 een resultaat over de exploitaties van € 258.000 (2020 € 80.000). Dit ging volgens de 'percentage of completion' methode. De boekwaarde van de nog te verkopen kavels lichten we toe bij de balans (in exploitatie genomen bouwgrond-exploitatie). We verwachten nog voor ongeveer € 150.000 te investeren in de grondexploitaties.

De totale kosten van dit project waren € 755.000, de totale opbrengsten € 1.231.000. Om de woonkansen voor starters te vergroten kozen we ervoor om een korting op de grondprijs toe te passen.

Risicoprofiel van onze grondexploitatie

De grondexploitatie heeft een laag risicoprofiel. Dit is zo vanwege de geringe omvang en de relatief lage boekwaarde van de diverse complexen en de nog te maken kosten ten opzichte van de opbrengstwaarde.