iconInleiding grondbeleid

Bronckhorst koopt alleen grond of vastgoed aan met een specifieke bedoeling. Voorwaarde is bovendien dat maatschappelijke organisaties of marktpartijen niet zelf kunnen kopen. We richten ons op twee grote beleidsambities: wonen en het creëren van werkgelegenheid door bedrijfshuisvesting mogelijk te maken. Dit is uitgewerkt in de Woonvisie 2019-2025 en het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). We werken hiervoor samen met particuliere initiatiefnemers en maatschappelijke partners, zoals woningbouwcorporaties.

In deze paragraaf staat waar we een taak voor Bronckhorst zien en waar niet. We gaan in op de verwachte resultaten, winstneming en het beleid voor het gebruik van een reserve grondexploitatie.