iconWe maken een energiedashboard

Het lukte ons niet om tot een volledige set van verifieerbare cijfers over de realisatie van klimaatdoelstellingen per project te komen. Wij besteedden onze beschikbare tijd aan energietransitie, het beleidskader voor windenergie, de Transitievisie Warmte en de uitvoering energieboxen. In 2022 maken we meer tijd vrij om de cijfers per project concreter te krijgen en de berekeningen uit te voeren. De te behalen doelen staan in onze routekaart (link toevoegen)

In de routekaart staan onze doelen

De doelstelling voor 2030 is tweeledig, namelijk het energieverbruik met 45% reduceren ten opzichte van 2015 en 100% van de energie opwekken met (lokale) duurzame energiebronnen. In de routekaart staan de volgende tussendoelen:

  • Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik.
  • Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik.
  • Doel 2030: 100% duurzame (lokale) energieopwekking en 45% besparing energieverbruik.

We krijgen bruikbare data

We ontwikkelden een energiedashboard dat laat zien waar Bronckhorst staat op weg naar ‘energieneutraal in 2030’. Hierbij gebruikten we de gegevens die beschikbaar zijn vanuit de landelijke klimaatmonitor. Het dashboard biedt op een eenvoudige manier direct inzicht in verschillende aspecten zoals duurzame opwek, verbruik en besparing, en mobiliteit. We brengen concreet het energieverbruik in kaart en houden kwantitatief bij welke CO2-besparende maatregelen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt. Uit de landelijke klimaatmonitor blijkt bijvoorbeeld dat het percentage duurzame opwek in 2019 op 4,7% zat. Het totale gasverbruik van de woningen daalde in 2020 met ongeveer 4,1% t.o.v. het referentiejaar 2015. Het totale elektriciteitsverbruik van de woningen was 5,2% minder dan in 2015. De cijfers vanaf 2020 (duurzame opwek) en 2021 (energieverbruik) zijn nog niet beschikbaar.