iconWe nemen deel in gemeenschappelijke regelingen

We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat wij verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die wij niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen wij in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk. We nemen deel in 6 gemeenschappelijke regelingen. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat er één minder omdat Delta in 2020 werd opgeheven.

GGD Noord en Oost Gelderland (GGD NOG)

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Gezondheidsdienst om uitvoering te geven aan de taken die vallen onder de Wet
Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

De reserve basisproducten reserveren de deelnemende gemeenten voor 50% zelf, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten. De reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden en is 20% van de omzet van plusproducten.

Onderwerpen

De GGD NOG richt zich in de jaren 2019-2023 op de volgende prioriteiten: NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden en NOG gezondere leefstijl.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

559.817

581.472

587.262

Bijdrage per inwoner

15,53

16,20

16,27

Eigen vermogen

2.970.000

2.903.000

onbekend

Vreemd vermogen

7.036.000

2.500.000

onbekend

Resultaat

69.000

-

onbekend

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1B Toegang en individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel.

Onderwerpen

Er is ingezet op nieuwe ontwikkelingen voor schuldregelen, lokale aansluiting versterken en aandacht preventie. Een traject dat in 2022 doorloopt.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

164.677

185.994

158.318

Bijdrage per inwoner

4,57

5,18

4,39

Eigen vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Resultaat

onbekend

onbekend

onbekend

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

De bedrijfsvoering binnen VNOG is verder geoptimaliseerd, waardoor de financiële risico's verder zijn afgenomen.

Onderwerpen

De VNOG werkt met een 'Toekomstvisie' waarbij accentkeuzes gemaakt zijn in wat voor soort veiligheidsregio de VNOG dient te zijn. De 'Toekomstvisie' beschrijft onderwerpen waarop een impuls plaatsvindt en onderwerpen waarop een besparing plaatsvindt. In 2026 moeten alle 'Opdrachten' zijn uitgevoerd.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024)

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

2.256.654

2.078.572

2.078.572

Bijdrage per inwoner

62,59

57,92

57,60

Eigen vermogen

14.546.000

7.625.000

onbekend

Vreemd vermogen

42.340.000

56.030.000

onbekend

Resultaat

4.929.382

-338.000

onbekend

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen

Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor 4 jaar is vastgesteld in de meerjarenbegroting ECAL 2019-2022

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal over te brengen meters per eind 2018

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

208.306

257.454

246.556

Bijdrage per inwoner

5,78

7,17

6,83

Eigen vermogen

154.413

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

768.234

onbekend

onbekend

Resultaat

44.897

onbekend

onbekend

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandeling van de aanvragen voor vergunningen, toetsing meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten.

Onderwerpen

Het 'Project Risico en Effectgericht toezicht' binnen de ODA is een continu proces. Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats voor de effecten die de nieuwe Omgevingswet met zich mee brengt.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

780.957

967.000

903.200

Bijdrage per inwoner

21,66

26,95

25,03

Eigen vermogen

107.009

106.000

150.000

Vreemd vermogen

1.883.000

1.076.000

onbekend

Resultaat

538.000

-

onbekend

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Regio Achterhoek is de organisatie die de samenwerking van 8RHK ambassadeurs mogelijk maakt en faciliteert. Dit is een samenwerking tussen de zeven gemeenten en de ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er diverse afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en de Thematafels.

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen

Vanuit zes thematafels wordt er met overheid, ondernemers en onderwijs gewerkt aan de visie Achterhoek 2030: Smart werken en innovatie, de gezondste regio, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen en vastgoed, cirulaire economie en energietransitie, onderwijs en arbeidsmarkt. Het komende jaar is het laatste jaar waarin er projecten kunnen worden ingediend voor de regiodeal gelden. In 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Achterhoek Ambassadeurs. Deze evaluatie is positief over de samenwerking. We liggen op schema met onze eigen bijdrage voor regio projecten.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners. Bij de Regiodeal gaat het om cofinanciering op basis van baat.

Bedragen in €

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bijdrage van Bronckhorst

244.521

246.235

246.120

Bijdrage per inwoner

6,78

6,86

6,82

Eigen vermogen

6.229.000

6.401.000

onbekend

Vreemd vermogen

22.601.000

23.724.000

onbekend

Resultaat

358.000

-578.000

onbekend