iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.744

3.184

3.417

3.023

1B Toegang tot passende voorzieningen

38.944

31.867

38.987

36.971

Totaal lasten:

41.689

35.051

42.404

39.994

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

80

-

42

62

1B Toegang tot passende voorzieningen

12.350

6.787

9.708

8.597

Totaal baten:

12.429

6.787

9.750

8.660

Saldo:

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.665

-3.184

-3.375

-2.961

1B Toegang tot passende voorzieningen

-26.595

-25.079

-29.279

-28.374

Saldo totaal:

-29.259

-28.263

-32.654

-31.334

Financiële afwijkingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

6-1_  Samenkracht en burgerparticipatie

355

V

7-1_  Volksgezondheid

59

V

Totaal 1A

414

V

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2021

V / N

6-2_  Wijkteams

203

V

6-3_  Inkomensregelingen

1.130

V

6-4_  Begeleide participatie

330

V

6-5_  Arbeidsparticipatie

90

V

6-6_  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

78

V

6-71_  Maatwerk dienstverlening 18+

90

V

6-72_  Maatwerk dienstverlening 18-

-1.486

N

6-81_  Geëscaleerde zorg 18+

388

V

6-82_  Geëscaleerde zorg 18-

82

V

Totaal 1B

906

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Uitvoeringskosten Tozo

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

120

Bijzondere bijstand tlv Minimafonds

basisbegroting

Bestemmingsreserve Minima

6

Armoedebestrijding Jeugd

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

104

Coronacompensatie, divers

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

213

Invoering Wet inburgering, statushouders

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

122

Beschermd wonen

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

400

Aanpak dak- en thuisloosheid

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

18

Beschikking reserves Programma 1

-

981