iconCO2-footprint gemeentelijke organisatie

Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken. Uit de CO2-footprint blijkt dat we in het referentiejaar 2018 een uitstoot hadden van 549,8 ton CO2. De daarop volgende jaren probeerden we de CO2-uitstoot te reduceren. Met het behalen van niveau 3 richten we ons vooral op de CO2-uitstoot die we veroorzaken met onze eigen bedrijfsvoering. Dit houdt in dat we inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook in zakelijk gereden kilometers. Er is vooral ingezet op het besparen van het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers.

CO2-emissie

Onze directe en indirecte Green House Gas-emissie (GHG-emissie) bedroeg in 2020 347,4 ton CO2. Hiervan werd 313,3 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies en 34,1 ton CO2 door indirecte GHG-emissie.

Bij de audit in oktober 2021 bleek dat in 2020 een CO2-reductie is behaald van 36,8% ten opzichte van het referentiejaar 2018. Deze reductie kwam vooral door de inkoop van diesel die minder CO2-uitstoot. Door de coronacrisis werkten we veel thuis en reden we minder zakelijks kilometers.

De emissies hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2020. In het plan van aanpak, waarin alle reductiemaatregelen staan, beschreven we welke maatregelen we in de jaren daarop zouden uitvoeren. De eerder gestelde doelstelling (10,9% CO2-reductie t.o.v. 2018) haalden we al in 2020. Daarom besloten wij om het doel bij te stellen naar 62,4% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2018 in 2022.