iconWe hebben inzicht in onze overhead

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Begroot 2021

Realisatie 2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2021

7,87

7,84

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2021

7,39

7,46

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Rekening 2021

758

733

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Rekening 2021

9,2%

9,6%

Overhead (% van totale lasten)

Rekening 2021

11,4%

11,4%

Risico's

We hebben hier geen risico's benoemd.

Wat zijn de kosten

Omschrijving

Begroting 2021 (na wijziging)

Rekening 2021

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

6.247

6.276

Energiekosten

42

81

Belastingen

9

2

Leveringen en diensten derden

3.711

3.380

Dotatie voorziening onderhoud

228

228

Kapitaallasten

735

732

Totaal lasten

10.970

10.699

Baten

Vergoedingen voor personeel

52

105

Huren

177

157

Leveringen en diensten

-

50

Bijdragen instanties / overig

14

86

Totaal baten

243

398

Saldo

10.728

10.301

Overheadpercentage (landelijke norm)

11,4%

11,4%

Overheadpercentage (gemeentelijke norm)

69%

67%

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in de programma's in de programmaverantwoording. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage volgens de landelijke norm op bij de totale lasten van de (deel)programma’s.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage volgens de gemeentelijke norm is 67% (2020: 62%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We hebben kredieten voor investeringen in onze overhead

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2020

Besteed in 2021

Restant krediet

Bedrijfsauto's elektrisch

2018

180

-

-

180

Biometrie

2020

105

-

-

105

Bureau's

2020

175

-

-

175

Keukeninrichting

2020

70

-

-

70

Vergaderruimten

2020

200

-

35

165

Vloerbedekking

2020

180

-

34

146

Koeling in MER

2020

26

-

-

26

Investeringen Overhead

936

-

70

Dekking projectkosten uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten gebruiken we ook reserves binnen de bedrijfsvoering. Dat ziet u hieronder:

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Derving Nuondividend

basis begroting

Bestemmingsreserve Derving Nuon dividend

287

Huisvesting (gemeentehuis)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

150

Vrijval Iza gelden (20jr)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

12

Huisvesting (gemeentewerf Hengelo)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

15

Ontwikkeling datagestuurd werken

R 24-06-2021 (JR20)

Algemene reserve

59

Beschikking reserves Overhead

-

523