iconOverige gegevens

Vennootschapsbelasting

Op basis van uitgevoerde inventarisaties en quick-scans blijkt dat de gemeente Bronckhorst geen activiteiten / exploitaties heeft die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Borg- en garantiestellingen

Verenigingen en instellingen

Het betreft 100% borgstellingen voor leningen van een sportvereniging en verbonden partijen. Per 31 december 2021 gaat het om een restschuld van € 53.000.

Gegarandeerde geldleningen via het WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw)

De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Onze gemeente staat, samen met het Rijk, indirect garant voor leningen afgesloten door woningcorporaties werkzaam binnen onze gemeente. Pas als het WSW in liquiditeitsproblemen komt, moet de gemeente achtergestelde leningen verstrekken aan het WSW.
Per 31 december 2021 gaat het om € 78.949.000 aan uitstaande gegarandeerde leningen. Het gemeentelijk aandeel hierin is 50%, zijnde € 39.474.000.

Hypothecaire leningen

De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Hypotheekfonds voor overheidspersoneel. De gemeente staat borg voor hypothecaire leningen afgesloten door haar ambtenaren. Er is een redelijke zekerheid door de in hypotheek gegeven woningen. Voor deze garanties is geen voorziening getroffen omdat hier weinig tot geen risico wordt gelopen.
Per 31 december 2021 gaat het om € 1.373.000 aan restschuld voor deze hypothecaire leningen.

Een overzicht van de borg- en garantiestellingengeven we in bijlage 4.2.

Eigen bijdragen

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en daarmee niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In 2021 is voor € 278.000 aan eigen bijdrage via het CAK verantwoord.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Lening u/g

In 2008 is in het kader van het kernenbeleid een subsidie verstrekt in de vorm van een lening (€ 50.375) met een looptijd van 20 jaar. De jaarlijkse aflossingen (€ 2.520) vloeien terug in het jaarlijkse budget.

Erfpacht, koopoptie

De Hessenhal en het zwembad in Hoog Keppel zijn begin 2012 overgedragen. De ondergrond is eigendom gebleven van de gemeente en in erfpacht uitgegeven met een looptijd van 30 jaar. De erfpachter heeft het recht om op of na 1 januari 2017 de gronden te verwerven tegen een bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst vastgestelde vaste koopprijs.

Beschermd wonen

De werkzaamheden rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden tot 2023 uitgevoerd door de centrumgemeente (gemeente Doetinchem). Op de door de gemeente Doetinchem ontvangen middelen (2015-2020) is een positief resultaat ontstaan. Dit resultaat is volgens een verdeelmodel afgerekend met de regiogemeenten. Over het jaar 2021 volgt nog een afrekening. Er is nog geen indicatie om welk bedrag dit zal gaan.

Meerkosten zorg

Meerkosten zorg, bijvoorbeeld extra beschermingsmiddelen of huur van extra lokaties om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen, kunnen door zorgaanbieders op basis van de meerkostenregeling coronacrisis worden gedeclareerd. De Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken dat declaraties tot 28 maart 2022 kunnen worden ingediend. De omvang van de te verwachten kosten is onbekend.

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud voor graven kan worden afgekocht. Door het ontbreken van de juiste en volledige gegevens tot en met 2007 is besloten de tot dan opgebouwde bestemmingsreserve in een aantal jaren vrij te laten vallen. De laatste vrijval is in 2015 verwerkt. Nog lopende afgekochte rechten, afgekocht in de periode vóór 2008, blijken niet uit de balans. De onderhoudsverplichting en de daarmee samenhangende onderhoudskosten worden jaarlijks opgenomen in de begroting.

Vakantierechten personeel

Onze medewerkers hebben recht op vakantie- en verlofdagen. Aan het einde van het jaar zijn niet alle rechten opgenomen. De geldelijke waarde schatten wij per 31 december in op € 292.000. Doordat er jaarlijks een vergelijkbaar recht bestaat, nemen wij geen verplichting op in de balans.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen; langlopende overeenkomsten

In het BBV is opgenomen dat in de toelichting op de balans de belangrijke financiële verplichtingen moeten worden vermeld. De belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen op basis van langlopende overeenkomsten noemen wij hieronder.

Verplichting ultimo boekjaar

Looptijd

Omschrijving

95.000

2022

Met Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen BV is een contract afgesloten voor schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen op diverse locaties. Dit contract liep van 2014-2018. Voor 2022 is voor de vierde keer gebruik gemaakt van het optierecht.

132.000

2023

Met Appel BV is een contract afgesloten voor catering. Het contract kan 4 keer met 12 maanden worden verlengd. Voor 2021 is voor de vierde keer gebruik gemaakt van het optierecht. Het college heeft op 21 december besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met Appel een 1 op 1 overeenkomst aan te gaan voor de perioden 2022 en 2023

96.750

2015 - 2024

Met Stedin Meetbedrijf (Joulz) is een contract afgesloten voor het leveren van meetgegevens (uitrol slimme meters). Het contract loopt t/m 2024 en kan met 5 jaar worden verlengd. In verband met de afronding van het project start de contractperiode overeenkomstig artikel 3.1 in 2018.

p.m.

doorlopend

Netterden Zand en Grind en Zand BV; levering Achterhoeks Padvast

700.000

doorlopend

Met leveranciers (PinkRoccade, Simgroep, Decade, Esri, Roxit en Centric) zijn vanaf de start van Bronckhorst in 2005 contracten afgesloten voor onderhoud of huur van programmatuur Daarna zijn ook contracten afgesloten voor afzonderlijke modules. De contracten zijn jaarlijks opzegbaar. De contractwaarde ramen we op basis van de uitgaven 2019.

41.667

2016-2022

Met Spie MER ICT is een contract afgesloten voor telefonie. Het contract is verlengd tot en met april 2022. Per 1 mei 2022 wordt de telefonie afgenomen van ICT-Samen Doetinchem

70.000

2019 - 2024

Coffee Fresh Westhoff, huur van warme drankenautomaten inclusief ingrediënten. Optie om het contract drie keer met één jaar te verlengen.

1.050.000

doorlopend

Met de gemeente Doetinchem is een ICT-samenwerking overeengekomen.

3.023.316

2021 -2025

Voor het heffen en innen van de gemeentelijk belastingen is met GBTwente een FUO (fiscale uitvoeringsovereenkomst) afgesloten. Opzeggen van de overeenkomst kan tot een jaar voor afloop van de contractperiode (december 2024). Vanaf 2026 is het contract voor onbepaalde tijd.

210.000

2022 - 2025

Unit4; programmatuur voor het voeren van de financiële administratie. Cotract voor onbepaalde tijd met eerste opzegtermijn na 4 jaar.

138.000

2022 - 2023

Stolwijk Kelderman Accountant; controle jaarrekening, verstrekken van de controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 van de gemeentewet periode 2018 - 2021. Optie om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Van de eerste optie is gebruik gemaakt.

Bedragen x € 1