We behouden ons gezonde financieel beeld

In november 2020 hebben we u een begroting over 2021 aangeboden, waarbij het begrotingsoverschot (€ 459.000) direct in de bestemmingsreserve Sociaal domein werd gestort. We hebben bij de bespreking van de Programmabegroting 2022 in november 2021 afgesproken die bestemmingsreserve eind 2021 op te heffen. Dit hebben we verwerkt in de Jaarstukken.

We laten nog eens de actuele cijfers na de tussentapportages zien: de raming

Door ontwikkelingen in het jaar stellen we het beeld steeds bij en leggen we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages. Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop in combinatie met de opgave in het sociaal domein dan zien we het volgende beeld:

Begroting

Begroting na wijziging

Begroting 2021

-

2.585

Sociaal domein

-198

1.094

Gecombineerde begroting uitkomst

-198

3.679

(+ = overschot; - = tekort)

Om de begroting over 2021 sluitend te houden, hadden we het rekeningsaldo van 2020 ingezet bij de vaststelling van de programmabegroting in november 2020. Daarnaast hebben we door het beter ramen, verwachte lagere kosten, hogere dividendopbrengsten, verkoopopbrengsten en een hogere Algemene uitkering de begroting bijgesteld. Dit leidde tot een begroot overschot van € 2,6 mln na de tweede tussenrapportage 2021.

De zorgkosten binnen het sociaal domein stelden we steeds bij op basis van de ontwikkelingen zoals het verlengen van de open house aanbesteding, stijging van het aantal cliënten en complexere zorg bij Jeugdhulp en de aanzuigende werking in de Wmo door het abonnementstarief. Deze lastenstijgingen worden deels gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage. Ook hebben we de bestemmingsreserve Sociaal domein (met daarin het jaarresultaat over 2020 en de toevoeging van het begrotingsoverschot over 2021) vrij laten vallen. Dit alles resulteerde in een geraamd overschot van € 1,1 mln.

Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid

Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar ‘technisch’ af met een overschot van € 9,4 mln. Het bedrag heeft voor € 2,7 mln betrekking op het sociaal domein (begroot was € 1 mln over) en voor € 6,7 mln op de overige domeinen (begroot was een overschot van € 2,6 mln).

Om van opdracht tot uitvoering te komen kostte in 2021 meer tijd dan van tevoren was ingeschat. De belangrijkste factoren hiervoor waren:

  • Door de coronacrisis moesten we taken herprioriteren. Sommige taken werden op een lager pitje uitgevoerd of zelfs helemaal stilgelegd.
  • We merkten dat er grenzen aan de formatie zitten. Bronckhorst heeft net als andere gemeenten te maken met toenemende taken en complexe maatschappelijke vraagstukken, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Dit heeft in november 2021 geleid tot een motie van uw gemeenteraad ‘strategie met betrekking tot personeel’.
  • Tot slot kregen we vanuit het Rijk aan het eind van het jaar nog een fors bedrag aan extra middelen, we hadden geen tijd om op zo’n korte termijn bijbehorende plannen nog uit te voeren. 

Wanneer we vanuit dat perspectief inzoomen op de cijfers, dan sluiten we het jaar af met een werkelijk overschot van € 4,5 mln. Dat is het bedrag wat in de Algemene reserve gestort wordt. Dat doen we omdat we:

  • Voor € 3,1 mln aan projectbudget doorschuiven naar 2022 voor projecten die we zijn gestart maar nog niet konden afronden.
  • Voor € 0,8 mln afgesproken wijzigingen van drie bestemmingsreserves doorvoeren. Volgens de criteria van die bestemmingsreserves voeden we die met specifieke middelen. Hoeveel dat is, is niet altijd van tevoren bekend. De vermindering van de bestemmingsreserve Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen volgt op de controlebevindingen van de accountant.
  • Voor € 1,0 mln niet voorziene bestedingen aan u voorleggen.

Verderop in deze inleiding (blz.9) lichten we de afzonderlijke bestemmingen toe. Met die bestemmingen hebben we de meeste afwijkingen tussen het verwachte en het werkelijke resultaat benoemd. In de toelichting op de financiële afwijkingen in de programmaverantwoording (’wat heeft het gekost’ in hoofdstuk 2.1) en de taakveldenrekening geven we ook een toelichting.

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit is de overhead van onze gemeente.