iconOnderhoud wateren en riolering

We werken volgens het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' en de 'Verordening rioolheffing Bronckhorst'. In het Watertakenplan hebben we aandacht voor afval-, regen- en grondwater. Speerpunten in het plan zijn samenwerking, afkoppelen, duurzaam en klimaatbestendig.

Stand van zaken onderhoud

De onderhoudstoestand van de riolering is in lijn met de vervangingsverwachtingen waarmee in het kostendekkingsplan rekening is gehouden.

Relevante ontwikkelingen

We treffen maatregelen aan riolering bij onacceptabele situaties

We renoveerden en vervingen vrijverval- en drukriolering waarbij we rekening hielden met de klimaatontwikkelingen.

We koppelen verharding af van het vuilwaterriool

De resultaten van de af te koppelen verharding leest u in deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3). In 2021 koppelden inwoners 1,25 ha af waardoor regenwater niet meer in het riool stroomt maar infiltreert in de grond. In de openbare ruimte koppelden we 1,5 ha af. Dit deden we in combinatie met andere werkzaamheden. We realiseerden volgens planning daarmee 10% van het gestelde doel.

Financiën

De werkzaamheden voerden we binnen de budgetten uit.