iconWat geven we anders uit dan verwacht

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2021, na tussentijdse wijzigingen, met werkelijke uitkomst over 2021.

Algemene uitkering

De begrote Algemene uitkering is gebaseerd op de circulaires tot met september. Voor een toelichting op de hogere Algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).

Algemene uitkering

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering gemeentefonds

50.057

50.753

Uitkering deelfonds sociaal domein

7.200

7.299

Totaal Algemene uitkering

57.257

58.052

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier zien welke bijdragen wij van het Rijk en overige overheidsinstanties ontvangen. Bij de bijdragen van het Rijk zien we de niet geraamde bijdrage voor het project Reductie Energiegebruik (€ 276.000) en een lagere bijdrage voor Tozo. We hadden minder Tozo-uitkeringen dan verwacht (€ 1.085.000). We hebben daarnaast coronacompensatie ontvangen voor sport (€ 274.000) en de tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties (€ 278.000). Daar tegenover staan de lagere huuropbrengsten.
Ook de overige bijdragen zijn hoger dan verwacht. Het gaat om de niet geraamde bijdragen voor de gebiedsontwikkeling Industriepark (€ 400.000), de bijdrage voor het project Duurzame Mobiliteit Achterhoek (€ 200.000), het penvoerderschap voor het Regionaal Datacentrum Achterhoek (€ 545.000), de doorbelasting/vergoeding voor de het project Kavelruil (€ 175.000) en de ontvangen vergoedingen voor personeel (€ 129.000).

Overige inkomensoverdrachten

Begroting na wijziging

Rekening

Participatie:

- bijdragen rijk

7.316

6.866

- bijdragen en verhaal

616

680

Overige bijdragen overheidsinstanties

1.680

3.173

Overige

-

13

Totaal overige inkomensoverdrachten

9.612

10.733

Belastingen

Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.250

5.257

- niet woningen, eigenaren

1.601

1.589

- niet woningen, gebruikers

924

927

Toeristenbelasting

260

375

Forensenbelasting

65

68

Reclamebelasting

125

140

Rioolheffingen:

- woningen

4.272

4.335

- niet woningen

468

452

Totaal belastingen

12.965

13.143

Overige opbrengsten, huren en pachten en leges

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Begroting na wijziging

Rekening

Pachten

27

22

Huren

- woningen

26

7

- overige gebouwen

725

479

- gronden

10

4

Leges

bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

1.329

1.281

rijbewijzen en reisdocumenten

331

371

overige leges

114

163

Overige opbrengsten

afvalstoffenheffing

3.713

3.919

opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

352

440

lijkbezorgingsrechten

544

549

overig

918

1.677

Totaal overige opbrengsten, huren en pachten en leges

8.089

8.913

Huren overige gebouwen

We hebben een deel van de huren voor sportaccomodaties kwijtgescholden in verband met de covid19 pandemie. Hierdoor zijn lagere huuropbrengsten verantwoord. Deze lagere huuropbrengst kregen we gecompenseerd door het Rijk.

Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten

Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Dividend en winstuitkering

Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Dividend, winstuitkering

Begroting na wijziging

Rekening

Bank Nederlandse Gemeenten

131

131

Alliander

370

370

Totaal dividend en winstuitkering

501

501

Verkoop grond en overige duurzame goederen

We hebben kavels grond verkocht op de bedrijvenparken Winkelskamp (€ 371.000), Vinkenkamp (€ 386.000) en Steenderdiek (€ 247.000). Van het CPO-project zijn de kavels in Vorden verkocht (€ 353.000). In de begroting hadden we rekening gehouden met de verkoop op Winkelskamp en de Vinkenkamp. Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).

Personeelskosten

Personeelskosten

Begroting na wijziging

Rekening

Vergoeding raadsleden

373

393

College

457

460

Griffie

245

276

Ambtenaren burgerlijke stand

8

9

Wsw

2.506

2.480

Gemeentelijke organisatie

21.828

21.524

Totaal personeelskosten

25.417

25.142

We hebben minder gebruikt van de stelpost voor flexibel formatiebudget door het niet kunnen invullen van vacatures. Met het onbestede bedrag hebben wij de verwachte nabetaling van salarissen door de afgesloten CAO voor gemeentepersoneel gedekt.

Afschrijvingen

Afschrijvingen

Begroting na wijziging

Rekening

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.164

2.158

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

196

196

Overhead

568

568

Totaal afschrijvingen

2.930

2.924

Inkomensoverdrachten

We geven in het onderstaande overzicht een globaal inzicht in de kosten voor sociale uitkeringen, subsidies en bijdragen. Onder de tabel lichten we een aantal posten toe.

Inkomensoverdrachten

Begroting na wijziging

Rekening

Afdracht leges

133

165

Sociale uitkeringen in natura

18.975

20.248

Sociale uitkeringen in geld

8.969

7.464

Subsidies:

VVV

118

69

Peuterspeelzalen

40

38

Yunio

463

463

Bibliotheken

647

671

Dierenopvang

50

50

Overige marktpartijen

8

8

Raadfracties

6

1

Overige subsidies

3.649

3.858

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

Regio Achterhoek

246

246

VNOG

2.079

2.079

GGD

581

587

Laborijn

1.606

1.632

ECAL

257

247

Overige bijdragen

10

-125

Gemeentelijke bijdragen:

VNG

156

147

Circules BV

2.501

2.210

Overige gemeentelijke bijdragen

6

1

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

216

Totaal inkomensoverdrachten

40.658

40.274

Uitkeringen

Voor de uitkeringen in natura zien we hogere lasten voor de jeugdzorg (€ 1.156.000) terwijl de Participatie-uitkeringen juist lager uitvallen dan geraamd (€ 563.000). Voor de Tozo-regeling zijn we door het Rijk gebudgetteerd op € 2,3 mln via een rijksbijdrage. De aanspraken hierop komen uit op € 1,3 mln.

Subsidies

De beschikbare subsidiegelden voor armoedebestrijding voor jeugd en ouderen worden met € 145.000 onderschreden en we hebben een innovatiesubsidie terug ontvangen (€ 50.000). Tegenover deze voordelen zien we de niet geraamde verstrekkingen voor het project Reductie Energiegebruik (€ 325.000), die overigens is afgedekt door een bijdrage van het Rijk, en (hoger dan geraamde) doorbetalingen van coronacompensaties (€ 131.000).

Overigen

We hebben de liquidatieuitkering van het werkvoorzieningsschap Delta onder de overige bijdragen verantwoord (€ 136.000).

Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen

Door de veelheid aan activiteiten binnen een programma geven wij van de meest in het oog springende afwijkingen tussen de geraamde kosten en de werkelijke besteding een toelichting.

Kosten derden

Begroting na wijziging

Rekening

Zorg en ondersteuning

3.494

2.162

Wonen en leefomgeving

8.040

7.663

Wonen en leefomgeving (riolering)

931

1.017

Bedrijvigheid en ontwikkeling

2.404

2.055

Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval)

344

325

Besturen

818

705

Algemene dekkingsmiddelen

701

1.300

Overhead

3.752

3.458

Onvoorzien

13

Totaal kosten derden

20.496

18.685

Zorg en ondersteuning

Binnen programma Zorg en ondersteuning zien we de nog niet bestede coronagelden, lagere kosten voor de uitvoering van de Tozo en de nog niet ingezette middelen voor Beschermd wonen.

Wonen en leefomgeving

In het programma Wonen en leefomgeving zien we dat de uitvoering van het bomenonderhoud is vertraagd en het verkeersluw maken van de Hummeloseweg. Verder bleven de kosten voor het project Omgevingswet beneden de raming.

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Doordat de uitvoering van een deel van de activiteiten in het project Vitale Kernen in 2022 start, geeft het programma Bedrijvigheid en ontwikkeling een onderschrijding hiervoor te zien.

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de Algemene dekkingsmiddelen verantwoorden wij ook het penvoerderschap voor het Regionaal Datacentrum Achterhoek en het project Duurzame Mobiliteit Achterhoek. Hiervoor namen wij geen ramingen op (zie ook hiervoor bij overige inkomensoverdrachten).

Dotaties voorzieningen

Dotatie voorzieningen

Begroting na wijziging

Rekening

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

110

-272

Sportaccommodaties

319

319

Gemeentelijke gebouwen

532

532

Vervangingsinvesteringen riolering

1.384

1.384

Voorziening Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

500

Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen

-208

-208

Vrijval voorziening ontmanteling drugslab

-166

Vrijval voorziening Regionale bedrijventerreinen

-182

Totaal dotaties voorzieningen

2.137

1.906

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

De voorzieningen hebben we op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Door een hogere rekenrente, gehanteerd bij de actuariële berekening, kon een deel van de getroffen voorzieningen vrijvallen. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen

De dotaties aan deze voorziening zijn gebaseerd op de in 2018 geactualiseerde onderhoudsplanningen. De onderhoudsvoorziening voor gemeentelijke gebouwen bleek te hoog te zijn, zodat wij een deel hiervan hebben laten vrijvallen.

Vervangingsinvesteringen in riolering

Met vervangingsinvesteringen in riolering houden we rekening in de tariefstelling. De hiervoor ontvangen baten zijn toegevoegd aan de voorziening. We dekken hieruit de daadwerkelijke vervangingsinvesteringen.

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

Voor verliesgevende grondenexploitaties wordt direct bij het vaststellen van het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting, een voorziening getroffen. Op de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem is bij het vaststellen een verlies gecalculeerd. Hiervoor hebben we een voorziening getroffen.
 

Vrijval voorziening ontmanteling drugslab

In 2020 ontdekten we een drugslab. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, troffen wij een voorziening. Achteraf kregen wij toch een deel vergoed van het Rijk zodat een deel van de voorziening kon vrijvallen.

Vrijval voorziening Regionaal bedrijventerrein

Door gunstige ontwikkelingen op het regionaal bedrijventerrein konden we het resterende deel van de getroffen verliesvoorzieningen laten vrijvallen.

Rente baten, rente lasten

Rente

Begroting na wijziging

Rekening

Rente baten:

Rente baten

66

35

Personeelshypotheken

12

7

Rente lasten:

Leningportefeuille

647

647

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

1

1

Beheerkosten SvN

25

18

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

67

67

Totaal rente

662

691

Activering grondenexploitaties

De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutatiesin de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

191

478

Rentekosten

Afsluiten complexen

288

368

637

Grondverkopen, overige opbrengsten

-1.385

-794

-1.759

Totaal activering voorraad grond

-906

-426

-644

Toevoeging aan reserves

Toevoeging reserves

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Toevoeging begrotingsoverschot aan BR Sociaal domein

R 05-11-2020

459

459

I

Totaal toevoeging aan reserves

459

459

Onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reserves

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds

basisbegroting

6

S

Uitvoeringskosten Tozo

R 24-06-2021

120

120

I

Armoedebestrijding Jeugd

R 24-06-2021

104

104

I

Coronacompensatie, divers

R 24-06-2021

213

213

I

Invoer wet inburgering, statushouders

R 24-06-2021

122

122

I

Beschermd wonen

R 24-06-2021

400

400

I

Aanpak dak- en thuisloosheid

R 24-06-2021

18

18

I

Opheffen BR Sociaal domein

R 11-11-2021

2.057

2.057

I

Invoering omgevingswet implementatiekosten

R 05-11-2020

680

680

I

Onderhoud bomen

R 24-06-2021

520

520

I

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 24-06-2021

100

100

I

Voorb. Uitv. Plan Bloemenbuurt Zelhem

R 24-06-2021

25

25

I

Voorb. VO-school Vorden

R 24-06-2021

110

110

I

Coronacompensatie, maatschappelijke organisaties

R 24-06-2021

277

277

I

Subsidie afkoppelen verharding

R 24-06-2021

64

64

I

Implementatie omgevingswet

R 24-06-2021

222

222

I

Vitale kernen

R 24-06-2021

345

345

I

Vitaalbuitengebied, erf-coaches

R 24-06-2021

80

80

I

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren

R 29-05-2019

10

10

I

Revitaliseren bedrijventerreinen

R 24-06-2021

90

90

I

Beleidsvisie toerisme

R 24-06-2021

50

50

I

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

R 29-05-2019

5

5

I

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij

R 29-05-2019

100

100

I

Klimaat

R 24-06-2021

80

80

I

Regeling reductie energieverbruik

R 24-06-2021

36

36

I

Rekenekamercommissie

R 24-06-2021

11

11

I

Coronacompensatie verkeizingen

R 24-06-2021

83

83

I

Project converteren objecten m3 naar m2

R 29-05-2019

140

140

I

Dekking bijdragen ineens investeringsagenda

R 11-11-2021

100

80

I

Coronacompensatie overig

R 24-06-2021

78

78

I

Incidentele dekking tekort 2021

R 24-06-2021

863

863

I

Derving Nuondividend

basisbegroting

287

287

S

Huisvesting (gemeentehuis / werf)

basisbegroting

177

177

S

Ontwikkeling datagestuurd werken

R 24-06-2021

59

59

I

Totaal onttrekking aan reserves

7.626

7.612

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)