iconInleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2021 aan. We sluiten het jaar af met een positief saldo en kunnen, rekening houdend met de specifieke bestemmingen volgens verslagleggingsregels, ruim € 4,5 mln toevoegen aan de Algemene reserve.

Afronding coalitieperiode

2021 was het laatste volledige kalenderjaar van onze coalitie ‘Gewoon doen!’. We kijken terug op een periode waarin de Bronckhorster samenleving mooie stappen zette en haar veerkracht liet zien. We zijn trots op de bijdrage die we daaraan mochten leveren en we hebben een groot deel van onze ambities bereikt. In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Een volgende raad gaat verder onder het voorzitterschap van Marianne Besselink, die is herbenoemd als burgemeester.
Het is gelukt om te investeren in Bronckhorst en om passende zorg en ondersteuning te bieden voor inwoners die dat nodig hebben binnen de beschikbare middelen. Door goed te monitoren en tijdig bij te sturen is het de afgelopen jaren gelukt een evenwichtige begroting te maken. Mede door de vergoeding van het Rijk voor de jeugdzorg met de toezegging deze meerjarig door te mogen rekenen, laat de meerjarenbegroting een positief beeld zien. 

We investeren in de toekomst

In 2020 stelden we de Investeringsagenda vast om te investeren in de toekomst van Bronckhorst. Investeringen die we hieruit doen geven energie aan de samenleving. Hiermee kunnen we de komende 15 jaar vooruit. In het afgelopen jaar startten we met veel concrete projecten, samen met partijen uit de samenleving. Zo investeren we samen met ProWonen in de Bloemenwijk in Zelhem en gaan we samen met vitale kern Steenderen de J.F. Oltmansstraat herinrichten. In Keijenborg investeren we in het multifunctionele sportcomplex Bronckhorst Midden, wat echt vanuit de samenleving werd gestart. We legden rode fietsstroken aan in Drempt en Laag-Keppel en startten met de herstructurering van Industriepark Zelhem.

We kijken naar elkaar om

We willen een samenleving waar iedereen kan meedoen. Samen met de andere Achterhoekse gemeenten werken we aan een effectieve inkoop van zorg, die aansluit bij de behoefte van onze inwoners. We hopen de aanbesteding af te ronden in 2022.
Al jaren geven we meer geld uit aan Jeugdhulp en huishoudelijke hulp dan de bijdrage die we ontvangen vanuit het Rijk. In 2021 werden de uitgaven voor Jeugdhulp alsnog eenmalig gecompenseerd vanuit het Rijk, met zicht op een langere termijnoplossing. Door de duur van de formatie kwam hier in 2021 helaas geen zekerheid over. Met het uitgebreide kindpakket en begeleiding naar een andere zorgpolis ondersteunden we inwoners met een laag inkomen extra. We hebben de beschikbare regelingen helder gebundeld, zodat mensen weten waar ze recht op hebben. Met de Werkcarroussel creëerden we een laagdrempelige toeleiding naar werk voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Eind van het jaar maakten we in goed overleg met het COA en de buurt tijdelijke opvang van minderjarige vluchtelingen mogelijk bij de Betteld in Zelhem.

Bereikt in 2021:

 • We maakten samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan, om de huisvesting van basisscholen in Bronckhorst te behouden en te verbeteren.
 • We voerden uit en stelden plannen op voor de Vitale kernen van Steenderen, Hengelo, Vorden en Zelhem. Voor versterking van ons landschap en de biodiversiteit stelden we o.a. een meerjarig uitvoeringsprogramma op voor landschap en biodiversiteit en zorgden we ervoor dat we vanaf nu 80% ecologisch bermbeheer uit kunnen voeren.
 • We bereidden ons voor op de Omgevingswet, we werkten aan de omgevings-visie zodat deze in 2022 vastgesteld kon worden. We zetten stappen op het gebied van het digitale stelsel en het omgevingsplan.
 • We zetten stappen op de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030: we stelden de regionale energiestrategie vast, maakten beleidskaders voor windenergie en ondersteunden initiatieven voor opwek van zonne-energie, waaronder Zonnepark Baak
 • We pasten onze woonvisie aan, om meer mogelijkheden te creëren voor wonen in Bronckhorst. In 2021 voegden we ruim 100 woningen toe en keurden we plannen voor ruim 250 woningen goed.
 • We bereidden ons voor op de wetswijziging voor beschermd wonen en de invoering van de wet inburgering
 • We stelden een lokaal beweeg- en sportakkoord samen met sportorganisaties en stelden de sportagenda 2021-2025 vast. Daarmee zorgen we ervoor dat inwoners mentaal en fysiek fit kunnen blijven.
 • We behaalden het beste milieuresultaat van 168 gemeenten, met goede afvalscheiding en weinig restafval. Daarnaast bieden we een hoge service tegen lage kosten voor inwoners.
 • We maakten onze ruim 800 monumenten digitaal inzichtelijk met een digitale monumentenkaart.
 • We zetten stappen naar een nieuwe VO-school in Vorden.
 • We zetten de gemeente toeristisch op de kaart door ons te profileren als dé kastelen- en landgoederenregio
 • We maakten de restauratie van het monumentale stationsgebouw Vorden mogelijk door aankoop daarvan.
 • Er zijn 35 mensen in de Werkcarrousel ingestroomd en 22 uitgestroomd, veelal richting werk bij reguliere bedrijven.
 • We doen het goed rond de participatiewet bleek uit een Benchmark van Divosa begin dit jaar. In 2021 stroomden er gemiddeld 8 mensen per maand in en ruim 10 mensen uit.

Bijzondere omstandigheden

2021 werd opnieuw gedomineerd door de coronapandemie. We zijn trots op onze samenleving, die zich veerkrachtig toonde ondanks lockdowns, beperkende maatregelen, gemis van contact en onzekerheid over gezondheid en voortbestaan van bedrijven. We hielden goed contact met de samenleving via onze sociale teams, BOA’s, toezichthouders, combinatiefunctionarissen, accounthouders en gebiedsambtenaren. Ook al moest dat vaak digitaal, we betrokken onze inwoners afgelopen jaar bij belangrijke onderwerpen zoals het opstellen van de omgevingsvisie en het verduurzamen van de Bloemenwijk in Zelhem. We zorgden dat we op de hoogte waren van wat er speelde in de gemeente, met het dashboard corona in combinatie met signalen die we ophaalden uit de samenleving. Op het gebied van besmettingen en vaccinaties, maar ook wat de gevolgen zijn voor eenzaamheid, psychische gezondheid, economische gevolgen, thuissituaties etc. Met regelingen van het Rijk zorgden we voor coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties. Er bleef voldoende werk, waardoor de daling van cliënten in de Participatiewet verder doorzette. We ondersteunden zelfstandigen met financiële compensatieregelingen. Daarnaast organiseerden we extra beweegactiviteiten voor jongeren. De Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn met de nodige maatregelen en verspreid over drie dagen goed verlopen. In hoofdstuk 1 Corona in Bronckhorst is hier meer over te lezen.