Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo begin jaar

Toevoeging

Aanwending

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.337

324

376

1.285

Onderhoud sportaccommodaties

1.269

319

152

1.436

Egalisatievoorzieningen

2.606

643

528

2.721

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.695

-37

84

1.574

Wachtgeld wethouders

140

-88

52

-

Pensioen wethouders

2.745

-92

68

2.586

A18 bedrijvenpark / DocksNLD

182

3

185

-

Ontmanteling en ruimen drugslab

434

34

353

115

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

-

500

500

Risicovoorzieningen

5.196

320

741

4.774

Re-integratietrajecten

89

19

7

102

Riolering

624

1.384

614

1.393

Afkoopsommen onderhoud graven

2.249

492

229

2.512

Reparatie 3e jaar WW

21

12

14

20

Verplichtingen voormalig personeel Delta

-

310

111

199

Voorziening middelen derden

2.984

2.217

975

4.226

Totaal voorzieningen

10.785

3.179

2.243

11.721

Egalisatievoorzieningen 

Voorzieningen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties zijn voorzieningen ingesteld, bedoeld om het onroerende goed in stand te houden op het oorspronkelijke niveau. Alle kosten van onderhoud die in het meerjarig onderhoudsplan staan, worden daaruit gedekt. Dotaties (2021: € 852.000) doen we op basis van het onderhoudsplan. De dotatie is het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget en is gebaseerd op de in 2018 opgestelde onderhoudsplanningen. De werkelijke onderhoudskosten van 2021 zijn ten laste van de voorzieningen gebracht. De omvang van de voorziening voor onderhoud gemeentelijke gebouwen was zodanig hoog dat € 208.000 kon vrijvallen ten gunste van 2021. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3.).

Risicovoorzieningen

Voorziening Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer. De voorziening is per ultimo van het jaar op peil gebracht om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voor 2021 betekende dit dat door een hogere rekenrente een deel kon vrijvallen.

Voorziening Wachtgeld wethouders

De gemeente Bronckhorst kan op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-)wethouders hebben. Ultimo 2021 heeft onze gemeente geen verplichtingen. We hebben het saldo van de voorziening vrij laten vallen ten gunste van het resultaat over 2021.

Voorziening Pensioen wethouders

De gemeente Bronckhorst is verantwoordelijk voor de wethouderspensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Voor 2021 betekende dit dat door een hogere rekenrente een deel kon vrijvallen.

Voorziening A18 bedrijvenpark / DocksNLD

De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. Dit bedrijvenpark bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. De exploitatieopzet is recent geactualiseerd. Het verwachte resultaat neemt verder toeen geeft op basis van de huidige kennis, aannames en verwachtingen een zodanig beeld dat de voorziening kan vrijvallen.

Voorziening Ontmanteling en ruimen drugslab

In 2020 werd een drugslab ontdekt. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, troffen we een voorziening. Doordat een deel van de kosten (€ 200.000) werd vergoed door het Rijk, kon een deel van de gevormde voorziening vrijvallen (€ 166.000).

Gebiedsontwikkeling Industriepark ZelhemVoor verliesgevende grondenexploitaties wordt direct bij het vaststellen van het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting, een voorziening getroffen. Op de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem is bij het vaststellen een verlies gecalculeerd. Hiervoor hebben we een voorziening getroffen. Normaliter wordt een dergelijke voorziening in de balans gepresenteerd als waardecorrectie op de gronden in exploitatie (voorraden) tenzij de boekwaarde lager is dan de gevormde voorziening. Het surplus wordt dan opgenomen in de voorzieningen.

Voorziening middelen derden

Voorziening Re-integratietrajecten

Via de salarisadministratie houden we een premie voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in op het salaris van de medewerkers. Deze premie storten we in deze voorziening en is bestemd voor re-integratietrajecten.

Voorziening riolering

Bij het vaststellen van de tarieven houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt een gelijkmatige stijging van het tarief voor rioolheffingen bereikt. De reserveringsbedragen voor vervangingsinvesteringen voegen we toe aan deze voorziening en de werkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.
In 2021 is € 1.384.000 toegevoegd en voor vervangingsinvesteringen een bedrag van € 614.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen (€ 425.000) storten we in deze voorziening als zijnde vooruitontvangen bedragen. Hiertegenover staat een vrijval van € 229.000 ter dekking van de onderhoudskosten in de (jaarlijkse) exploitatie. Aan rente voegden we € 67.000 toe. 

Voorziening reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening en eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Verplichtingen voormalig personeel Delta

In 2021 is de gemeenschappelijke regeling van het werkvoorzieningsschap Delta geliquideerd. Gemeente Bronckhorst fungeert als penvoerder voor de resterende financiële verplichtingen. Voor de afwikkeling van nog lopende personele verplichtingen hebben wij uit de liquidatie een uitkering ontvangen waaruit de verplichtingen worden betaald.