Liquide middelen

Liquide middelen

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- BNG

250

250

- Overige bankinstellingen

14

17

- voorschotkas dienstverlening / beheer

4

7

Totaal liquide middelen

268

274