iconWe geven informatie over Wet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving

B.J. Drewes

M. van Bergen

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.194

87.348

Beloningen betaalbaar op termijn

20.316

15.935

Subtotaal

125.510

103.283

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2021

125.510

103.283

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

B.J. Drewes

Functiegegevens

directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.299

Beloningen betaalbaar op termijn

19.173

Subtotaal

123.472

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging 2020

123.472

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.