iconWe tonen onze baten en lasten op kostensoort

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Baten

Algemene uitkering

53.847

53.662

57.257

58.052

Overige inkomensoverdrachten

13.271

6.178

9.612

10.733

Belastingen

12.745

12.965

12.965

13.143

Overige opbrengsten, huren en pachten, leges

7.180

9.276

8.089

8.913

Dividend en -winstuitkering

540

320

501

501

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.589

-

814

1.443

Totaal baten

89.172

82.400

89.237

92.786

Lasten

Personeelskosten

24.081

24.208

25.417

25.142

Afschrijvingen

2.855

3.379

2.930

2.924

Inkomensoverdrachten

40.369

35.266

40.658

40.274

Kosten derden

17.189

18.166

20.496

18.685

Dotaties voorzieningen

2.492

1.992

2.137

1.906

Aankoop grond en overige duurzame goederen

19

-

-

246

Totaal lasten

87.004

83.010

91.638

89.177

Rente

Rente baten

51

85

79

42

Rente lasten

781

752

740

735

Saldo rente lasten

731

667

662

693

Activering grondenexploitaties

906

-

426

644

Saldo van baten en lasten

531

-1.277

-3.488

2.271

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan reserves

-

-

459

459

Onttrekkingen aan reserves

2.393

1.079

7.626

7.612

Gerealiseerde resultaat

2.924

-198

3.679

9.424

(- = tekort)