iconOntwikkelingen

We hebben een gezonde financiële positie

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Dit wordt zichtbaar in onze financiële kengetallen (paragraaf 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing), het rekeningoverschot en een sluitende meerjarenbegroting. Ook het lage saldo van opgenomen leningen met daaraan gerelateerde rentelasten heeft daarop een positieve invloed. De gezonde financiële positie wordt bevestigd in de Benchmark Nederlandse gemeenten 2022. Die benchmark is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en begrotingen 2022.

We gebruiken de Algemene reserve

De kapitaallasten uit investeringen vangen we onder normale omstandigheden op uit de (jaarlijkse) exploitatie. Voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 is er onvoldoende ruimte om de kapitaallasten hieruit te betalen.

Wij zetten de Algemene reserve in om de kapitaallasten (deels) te dekken

De toekomstige investeringen uit de Investeringsagenda vangen we op uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Voor dit doel is € 23,8 mln beschikbaar. In de jaarrekening (3.3 Eigen vermogen) lichten wij de Investeringsagenda toe.

We zetten de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda in

Als de jaarlijkse exploitatieruimte groot genoeg is om de kapitaallasten uit de Investeringsagenda te dekken, dan zetten we die ruimte in. Structurele dekking uit de exploitatie, de jaarlijkse begrotingsruimte, gaat voor dekking uit de bestemmingsreserve.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de investeringen uit de Investeringsagenda. Een aantal projecten leidden al tot uitvoeringsbesluiten: het multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden, rode fietsstroken in Drempt en Laag-Keppel, reconstructie Oltmansstraat in Steenderen en de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem. In 2021 is de eerste bijdrage van € 80.000 uit de bestemmingsreserve gedaan voor multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden

We verstrekken Alliander kapitaal

Alliander staat, vooral door de energietransitie en het klimaatakkoord, voor grote investeringen. Daarvoor moet zij veel kapitaal aantrekken. Voor het behoud van haar sterke financiële positie (A-rating) was uitbreiding van eigen vermogen nodig. Dan kon en kan zij voldoende nieuwe leningen opnemen. Alliander vroeg de aandeelhouders om € 600 mln naar rato van hun deelname, voor Bronckhorst was dat € 2.386.341. Dat werd uitgewerkt in een ‘reverse converteerbare hybride’ obligatielening. Wij vinden deelname belangrijk: het zijn investeringen in de capaciteit van het electriciteitsnetwerk en onderstations en maken de overgang van gas naar andere bronnen en teruglevering van energie mogelijk.
De lening is voor ons ook financieel aantrekkelijk. De opbrengsten zijn hoger dan de kosten en wij behouden ons dividend. Op termijn (5 à 10 jaar) kan Alliander de lening omzetten in (converteerbare) aandelen. We verwachten dat zij die optie gebruikt vanwege de grote investeringen, want dan hoeft zij niet in geld uit te keren. De vergoeding volgt vanuit een dividend als aandeelhouder.

We hebben nog ruimte voor duurzaamheidsleningen

We stelden € 7,3 mln. beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Aan het eind van 2021 was nog voor € 3,7 mln. (2020 € 3,5 mln.) aan leningen beschikbaar voor verstrekking van die leningen.

We hebben geen nieuwe leningen opgenomen

We konden onze lopende (vervangings)investeringen opvangen zonder te lenen. Dit komt doordat we voldoende liquiditeit hebben.