Overlopende passiva

Overlopende passiva

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

voorschotbedragen overheidslichamen

- Europa

-

-

- rijk

2.340

4.241

- overige Nederlandse overheid

516

227

verplichtingen

- salarissen

1

-3

- werk, inkomen en voorzieningen

-

195

- voorlopige afdrachten publiekszaken

-1

-1

- BTW / BCF-posten

72

54

- transitoria; nog te betalen bedragen

1.609

1.026

- transitoria; vooruit ontvangen bedragen

127

97

-

Totaal overige overlopende passiva

1.808

1.368

Totaal overlopende passiva

4.664

5.836

Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen

Saldo begin boekjaar

Toevoegingen in het boekjaar

Vrijval in het boekjaar

Saldo einde boekjaar

Rijk

Ministerie van SZW; vooruitontvangen uitkering

155

31

124

Ministerie van SZW; tozo

3.800

2.369

5.121

1.048

Ministerie van BZK; reductie energiegebruik

276

276

Ministerie van BZK; vitaliseren verouderde woongebieden

924

924

Ministerie van Financiën; hulp gedupeerden toeslagen

10

19

28

Ministerie van VWS; spuc

61

43

17

Ministerie van VWS; spuc yz

77

77

Ministerie van VWS; sportakkoord 2020 - 2022

85

85

Ministerie van OCW; covid gerelateerde onderwijsvertragingen

65

65

Overige Nederlandse Overheid

Provincie Gelderland; mobiliteitmakelaar

200

200

Provincie Gelderland, dorpendeal MFA Bronckhorst

185

185

Provincie Gelderland, landschapselementen

56

41

15

Provincie Gelderland, integraal transitieplan

31

16

15

Energie Citties, subsidie

42

42

Regio Achterhoek, compactisering centrum Hengelo

157

157

Regio Achterhoek, vitaliseren verouderde woongebieden

92

92

Div. gemeenten; diverse penvoerderschappen

28

609

626

11

Totaal

4.469

4.772

6.382

2.857